DOKUMENTI

 

Predsednik

Predsedništvo

Republički odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

STATUT (.zip) (.pdf)

REGISTRACIJA

Kadrovski upitnik (.zip)
Minimum podataka (.zip)
Rešenje direktora o utvrđ. reprezentativnosti (.zip)
Spisak članova (.zip)
Zahtev za reprezen. (.zip)

RASPODELA ČLANARINE:

- Srbija (.zip)

- Beograd (.zip)

- Vojvodina (.zip)

REPREZENTATIVNOST

Izvod

Izvod iz Reg.sindikata

Promena naziva
PRISTUPNICA (.zip.)
PRISTUPNICA POJEDNINAČNA
ISTUPNICA (.zip)
Mapa odbora (PDF)

 

 

SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije je interesna, nestranačka, demokratska i samostalna organizacija u koju se članovi samostalnog sindikata i sindikalne organizacije Samostalnog sindikata organizuju i povezuju, radi samostalnog izražavanja i zaštite svojih zajedničkih i pojedinačnih ekonomskih i profesionalnih interesa, ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada  i očuvanja opštih i individualnih prava i sloboda.

 

Ciljevi Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije su:

 

*očuvanje i postizanje boljeg materijalnog i socijalnog položaja svojih članova i drugih zaposlenih;

 

*ostvarivanje pripadajućeg prava iz rada i po osnovu rada i socijalne zaštite utvrđenih zakonom i kolektivim ugovorom;

 

*humanizacija rada i očuvanje opštih i individualnih prava i sloboda, u skladu sa potvrđenim međunarodnim konvencijama.

 

U Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije organizuju se članovi Samostalnog sindikata i povezuju sindikalne organizacije Samostalnog sindikata iz delatnosti:

 

*proizvodnje, prometa i prerade hemijskih proizvoda;

 

*proizvodnje, prometa i prerade nemetala;

 

*proizvodnje, prometa i prerade kaučuka;

 

*proizvodnje, prometa i prerade agrohemikalija;

 

*proizvodnje, prometa i prerade boja i lakova;

 

*farmaceutske industrije;

 

*ostalih privrednih i drugih subjekata.

 

U Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije mogu pristupiti sindikati kao kolektivni članovi uz saglasnost Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije, sa sedištem u Beogradu, Dečanska broj 14, upisan je u Registar sindikata, koji se vodi kod Ministarstva  rada, zapošljavanja i socijalne politike, pod registarskim brojem: 6796, kao granski sindikat osnovan za teritoriju Republike (Rešenjem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, broj: 110-00-274/91-02 od 14. avgusta 1991. godine, upisan je  kao «Sindikat radnika hemije i nemetala Srbije», a Uverenjem Ministarstva za rad i zapošljavanje, broj: 110-00-554/2002-02 od 23. maja 2002. godine, u Registru sindikata izvršena je promena naziva u «Samostalni sindikat hemije  i nemetala Srbije»).

 

Rešenjem ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike, broj: 110-00-780/2005-02 od 6.  oktobra 2005. godine, utvrđena je reprezentativnost Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije ima svojstvo pravnog lica, matični broj: 06191312, PIB: 101820863,  tekući račun: 325-9500600026325-33 i E-mail: sinhem@sindikat.rs

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije ima svoj znak i zastavu.

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije je konstitutivni član Saveza Samostalnih sindikata Srbije.

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije je član Svetske Federacije Industrijskih Radnika (SFIR) i član Svetske Konfederacije Rada (SKR).

 

U Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije organizovano je i povezano 165 sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata  sa 36.520 članova Samostalnog sindikata.

 

 

Članstvo u Samostalnom sindikatu je slobodno i dobrovoljno, a stiče se učlanjenjem, odnosno potpisivanjem Pristupnice.

 

Uslov za formiranje sindikalne organizacije jeste najmanje deset članova Samostalnog sindikata.

 

Član Samostalnog sindikata plaća sindikalnu članarinu na zaradu i naknadu zarade u iznosu od 1%.

U okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije profesionalno funkciju obavljaju 30 predsednika i sekretara sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata.

 

Kao oblik rada i delovanja, u okviru Republičkog odbora formirani su pododbori za pojedine grane:

 

*Pododbor prerade gume i kaučuka Srbije;

 

*Pododbor agrohemikalija Srbije;

 

*Pododbor farmaceutske industrije Srbije;

 

*Pododbor  nemetala Srbije;

 

*Pododbor proizvođača boja i lakova Srbije.

 

Takođe, kao oblik delovanja, u okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije formirani su organi sindikata za teritoriju:

 

*Pokrajinski odbor za teritoriju Pokrajine Vojvodine;

 

*Gradski odbor za grad Beograd;

 

*Gradski odbor za grad Novi Sad;

 

*Poverenik za teritoriju Pokrajine Kosovo i Metohija;

 

*osam regionalnih povereništava i regionalnih poverenika za Regije  sa sedištem u Šapcu, Kraljevu, Kruševcu, Pirotu, Leskovcu, Novom Sadu, Subotici i Pančevu.

 

Članovi gradskih odbora i regionalnih povereništava su predsednici sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata sa odgovarajuće teritorije.

 

Organi Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije na nivou Republike  su:

 

 

*Kongres;

 

*Republički odbor;

 

*Predsedništvo;

 

*Statutarni odbor;

 

*Nadzorni odbor;

 

*Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Mandat članova organa traje četiri godine i može se ponoviti.

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije ima Statut, a sindikalne organizacije Samostalnog sindikata imaju Pravila.

 

Na nivou  Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, od 1. marta 2003. godine, formiran je Štrajkački fond Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije  (tekući račun broj: 325-9500600026326-30).

 

Prvi Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije zaključen je 1. juna 1995. godine  («Službeni glasnik RS», br. 20/95).

 

Drugi Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije zaključen je 22. avgusta 1997. godineSlužbeni glasnik RS», br. 44/97), a izmene i dopune izvršene su 14. oktobra 1998. godineSlužbeni glasnik RS», br. 39/98) i 18. juna 2001. godineSlužbeni glasnik RS», br. 43/01). Saglasno Zakonu o raduSlužbeni glasnik RS», br. 24/05 i 61/05) ovaj kolektivni ugovor prestao je da važi 23. septembra 2005. godine.

 

U toku su pregovori sa Unijom poslodavaca Srbije oko zaključivanja novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost hemije i nemetala Srbije.

 

Kod poslodavaca iz delatnosti hemije i nemetala Srbije, kroz zaključene kolektivne ugovore obuhvaćeno je preko 91% zaposlenih u ovoj delatnosti.

 

      SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

                 P r e d s e d n i k              

 

          Ljubiša Nestorović      

 

 

  © Copyright 2007. SSHN  All Rights Reserved. Atriumgroups