Vesti

SADRŽAJ

 

26.sednica Predsedništva
Junske vesti
HEMINS 2011
Seminar u Brzeći
Gosti iz Slovenije
Delegat
 

 

 

 

 

 

 
  U LESKOVCU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN RADA  

Savez samostalnih sindikata Srbije je 1. maja, pod sloganom NAŠ JE STAV POŠTUJTE USTAV, obeležio Međunarodni dan rada skupom ispred fabrike “Jura” u Leskovcu. Ovom sindikalnom skupu prisustvovali su i članovi Sindikata hemije i nemetala.
Menadžmentu te južnokorejske kompanije, koja je postala sinonim za kršenje radničkih i sindikalnih prava, simbolično je na kapiji ostavljen Ustav i Zakon o radu. Tim gestom je poručeno menadžmentu te fabrike da prouči najviši pravni akt države u kojoj posluje i Zakon koji reguliše prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca.

SSSS je poručio radnicima Jure da nisu sami, da je najveća sindikalna centrala uz njih i da će se, snažno i organizovano, svim pravnim i drugim sredstvima, boriti protiv eksploatacije i diskriminacije.

Nakon okupljanja na gradskom trgu, više od 1.500 članova iz cele Srbije, uputilo se ispred fabrike Jura, gde je održana centralna manifestacija.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović rekao je da se, za razliku od prethodnih godina, kada smo Prvi maj obeležavali u Beogradu, sada Leskovac sam kandidovao za mesto okupljanja.

Sve veći stepen bahatosti i neodgovornog ponašanja pojedinih stranih poslodavca prema radnicima i predstavnivima sindikata, svedoči o divljem kapitalizmu koji je zavladao ovim prostorima i od srpskog radnika napravio roba koji nema nikakva prava.

“Zato smo došli ovde da kažemo da ne mogu našim kolegama da rade šta hoće, da sprovode mobing, zabranjuju sindikalno organizovanje, već da moraju da poštuju zemlju u koju su došli i njene zakone”,istakao je Orbović.

Prema njegovim rečima, i u drugim fabrikama, u Rači i Nišu, radnici imaju puno problema sa poslodavcem, uz to radeći po 12 sati dnevno, bez nadoknade.

To je sada, nažalost, postala mustra drugim poslodavcima da se ponašaju slično, pa čak i neki u javnom sektoru pokušavaju da imitiraju Juru.

Na skupu je poručeno radnicima da će, gde god bude bilo potrebno u Srbiji, SSSS biti tamo, kako bi ih podržao i zaštitio.

LJUBIŠA NESTOROVIĆ DO 2025. GODINE PREDVODI SINDIKAT HEMIJE

Ljubiša Nestorović će i u narednom mandatnom periodu predvoditi Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije.

Tako su, jednoglasno, odlučili delegati Petog kongresa tog sindikata, koji je održan 5. juna u Kladovu.

Tokom obraćanja, Nestorović je istakao da su, od ukupnog broja zaposlenih u delatnosti hemije i nemetala Srbije, tri četvrtine članovi tog sindikata, dok je kod poslodavaca kroz zaključene kolektivne ugovore obuhvaćeno više od 80 odsto zaposlenih u ovoj delatnosti.

Prema njegovim rečima, Sindikat hemije će, „kao i do sada, inicirati i učestvovati u svim protestnim aktivnostima koje bude organizovao SSSS“. „Takve akcije će biti neophodne ukoliko se ostvare najave donošenja novog zakona o radu, kojim se derogiraju prava radnika i poništava ono dobro što smo ugradili u taj zakon“.

„U narednom periodu je neophodno da utvrdimo koncept razvoja SSSS, te da sa 16. Kongresom definitivno razrešimo sva otvorena pitanja, poput usvajanja novog Statuta, koji će jasno i precizno definisati organizovanost SSSS, jasnog i preciznog definisanja uslova formiranja i nadležnosti organa SSS na teritoriji, rešavanja pitanja finansiranja SSSS i njegovih organa na teritoriji i definisanja uslova formiranja granskih sindikata i njihovo ukrupnjavanje“, zaključio je Nestorović.

Za mandatni period 2020-2025. izabrani su novi članovi Republičkog odbora  i Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije. Za članove Veća SSSS izabrani su: Ljubiša Nestorović, Goran Milenković, Jasmina Tadić i Saša Surdulović. Na izbornoj skupštini Pokrajinskog odbora Vojvodine za 2020-2025. god. za hemiju i nemetale za predsednika je izabran Veljko Vajagić.

Ljubiša Nestorović je, tokom Kongresa, sa predstavnikom Unije poslodavaca potpisao novi Poseban kolektivni ugovor za tu granu, najavivši da će ubrzano raditi na dobijanju proširenog dejstva tog ugovora. Ispred Unije poslodavaca Kolektivni ugovor je potpisao Nenad Dojčilović.

Pozdravivši taj čin, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović je podsetio da je Zakon o radu eliminisao kolektivne ugovore u realnom sektoru, pa je potpisivanje ovog ugovora veliki pomak za taj sektor.

Kongres je dao punu podršku Ljubisavu Orboviću da i u narednom periodu predvodi Savez.

Povodom 25 godina postojanja Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Nestorović je predsedniku Orboviću uručio plaketu za doprinos razvoju i afirmaciji tog sindikata.

ODLUKA O IZBORIMA

PREUZMI IZBORNE OBRASCE

 

Na osnovu člana 113. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a u skladu sa Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije od 30.05.2019. godine, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 17. oktobra 2019. godine, donelo je sledeću

 

 

O D L U K U

O SPROVOĐENjU IZBORA U SAMOSTALNOM

SINDIKATU HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

1. Izbori u Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije počinju 18. oktobra 2019. godine, a završavaju se održavanjem Četvrtog kongresa Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i Konstitutivne sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, najkasnije do 30. aprila 2020. godine.

2. Izbori za nosioce funkcija i članove organa u sindikalnim organizacijama koje deluju u okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije počinju 18. oktobra, a završavaju se najkasnije do 31. decembra 2019. godine, u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, ovom odlukom i odlukom Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

3. Izbori za nosioce funkcija i članove organa Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije na nivou Republike (Republički odbor, Predsedništvo, Kongres, izbor predsednika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, izbor Statutarnog i Nadzornog odbora, potrpedsednika i sekretara Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije) završavaju se najkasnije do 30. aprila 2020. godine, u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, ovom odlukom i odlokom Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

4. Izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindiklanim organizacijama kao i u osnovnim organizacijama čija se preduzeća nalaze u restrukturiranju i reorganizaciji, do okončanja tog procesa, mogu se priznati u izbornom ciklusu – pod uslovom da su izvršeni u skladu sa Statutom, članom 119. Smostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a njihovu verifikaciju izvršiće Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemtela Srbije u svakom konkretnom slučaju.

5. Ovu odluku dostaviti sindiklanim organizacijama koje deluju u okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i koje su obavezne u skladu sa ovom odlukom da donesu odgovarajuće odluke, sprovedu izbore u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i odgovarajući izborni materijala, nakon završenih izbora, dostave Predsednisštvu Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije radi njihove verifikacije.

SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

P r e d s e d n i k

Ljubiša Nestorović

 

PREDLOG IZMENE I DOPUNE ČLANA 257 ZOR

PREUZMI PREDLOG

VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Prihvatajući inicijativu Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Samostalnog sindikata trgovine Srbije i Sindikata radnika građevinarstva i IGM-a Srbije, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije u skladu sa svojim ovlašćenjem iz člana 14. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvaja i upućuje Vladi Republike Srbije

 

PREDLOG

izmena i dopuna

člana 257. Zakona o radu

 

U članu 257. stav 2, brišu se reči “pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje, obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u određenoj grani, podgrupi ili delatnosti”.

 

Zarez se zamenjuje tačkom.

 

Stavovi 4. i 5. brišu se.

 

 

- izmenjeni član 257. glasi:

 

«Vlada može da odluči da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca – učesnika kolektivnog ugovora.

Odluku iz stava 1. ovog člana Vlada može doneti radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Republici, u cilju obezbeđivanja jednakih uslova rada koji predstavljaju minimum prava zaposlenih, odnosno da bi se ublažile razlike u zaradama u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti koje bitno utiču na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih što ima za posledicu nelojalnu konkurenciju.

 

Odluku iz stava 2. ovog člana Vlada donosi na zahtev jednog od učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora čije se dejstvo proširuje, na obrazloženi predlog ministarstva nadležnog za delatnost u kojoj je zaključen kolektivni ugovor, a po pribavljenom mišljenju Socijalno-ekonomskog saveta.»

 

 

Obrazloženje:

 

Propisivanje uslova za donošenje Odluke o proširenom dejstvu kolektivnih ugovora procentualnom kvotom, tako da članovi poslodavačkog udruženja koje je zaključilo odgovarajući kolektivni ugovor čije se prošireno dejstvo traži, treba da zapošljavaju više od 50% zaposlenih u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, čini ovaj institut neprimenjivim. Naime, poslodavačka udruženja kao učesnici kolektivnog ugovora ne mogu da dostignu traženi cenzus u pogledu broja zaposlenih. Pored ovako rigidnog zakonskog rešenja u pogledu procentualne kvote uposlenih kod poslodavačkog udruženja koje je zaključilo kolektivni ugovor, dodatni problem predstavlja i način utvrđivanja broja zaposlenih od strane Republičkog zavoda za statistiku čiji podaci ne odgovaraju stvarnom broju legalno zaposlenih u odgovarajućim granama. Naime, u zaposlene se uračunavaju i lica koja nemaju punu i stalnu uposlenost, a na osnovu Statističkog poslovnog registra koji ne raspolaže pouzdanim i merljivim podacima o broju zaposlenih, kao Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje. Tako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala, kao delatnostima na čije se zaposlene primenjuje Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, zaposleno je 115.043 lica, a kod poslodavaca – članova poslodavačkog udruženja u delatnosti građevinarstva i IGM koje je učesnik u zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora, zaposleno je 11.076 lica, a što ne čini ni 10% ukupnog broja zaposlenih u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala. Slično stanje u pogledu broja zaposlenih kod poslodavaca, članica poslodavačkih udruženja, je i kod drugih industrijskih sindikata. Poslodavačka udruženja su bez izgleda da im se poveća broj pristupanjem novih članica, posebno poslodavaca sa većim brojem zaposlenih, a što bi bio jedini način da se ispuni važeći zakonski uslov za prošireno dejstvo granskih kolektivnih ugovora. Potreban broj zaposlenih kod članica poslodavačkih udruženja u vidu procentualne kvote od 15% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u grani, predviđen je u članu 222. Zakona o radu za sticanje uslova za reprezentativnost poslodavačkih udruženja, čime se stiče pravo za pregovaranje i zaključivanje granskih kolektivnih ugovora, pa bi se samim tim predloženom izmenom člana 257. isti cenzus primenjivao i za dobijanje proširenog dejstva granskih kolektivnih ugovora.

Imajući u vidu napred navedeno, u Republici Srbiji se trenutno pregovara za kolektivne ugovore samo na nivou poslodavaca i ukoliko se i dalje zadrži važeće zakonsko rešenje za prošireno dejstvo, granski kolektivni ugovori će nestati sa socijalne scene u Srbiji. Stoga je predložena izmena čl. 257. kao jedino rešenje za očuvanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.

 
U VRNJAČKOJ BANJI ODRŽANA SEDNICA ROS

PREUZMI ZAPISNIK

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

REPUBLIČKI ODBOR

Vrnjačka banja, 23. decembar 2017. godine

 

ZAPISNIK

SA 9. SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

ODRŽANE 23. DECEMBRA 2017. GODINE,

U VRNjAČKOJ BANjI, SA POČETKOM U 10 SATI

 

DNEVNI RED

  1. PLAN RADA REPUBLIČKOG ODBORA ZA 2018. GODINU
  2. IZVEŠTAJ O METRIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANjU REPUBLIČKOG ODBORA ZA PERIOD I-XII 2017. GODINE
  3. PLAN METRIJALNO-FINANSIJSKOG POSLOVANjA REPUBLIČKOG ODBORA ZA 2018. GODINU
  4. TEKUĆA PITANjA

Sednicom je predsedavao Ljubiša Nestorović – predsednik Samostalnog sindikat hemije i nemetala Srbije.

Prisutni: Banda Ljiljana, Vajagić Veljko, Vasiljević Milun, Veličković Slađana, Vukojičić Milosav, Domazetovski Živan, Drobnjaković Željko, Đenadić Mirko, Živanović Gradiša, Kocić Novica, Krstić Đura, Leposavić Svetislav, Lukić Dragan, Manić Ljubiša, Matejić Živojin, Matović Veselin, Mijalković Jovan, Milenković Goran, Nestorović Ljubiša, Petrović Manfred, Petrović Slobodan, Popović Radivoj, Robulj Goran, Stavrov Boban, Sovilj Željko, Stevanović Goran, Stojiljković Rade, Tadić Jasmina, Šamu Jožef i Šešović Zoran.

Odsutni: Lalić Tamara i Milovanović Zorica.

 

Sednici su, takođe, prisustvovali: Aleksić Bratislav, Lešjanin Nikola, Ilijev Miljan, Snežana Milošević, Surdulović Saša, Stošić Miloš i Opričić Milivoj.

* * *

PLAN RADA REPUBLIČKOG ODBORA ZA 2018. GODINU

Ljubiša Nestorović, predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, upoznao je članove Republičkog odbora sa Planom rada Republipčkog odbora za 2018. godinu.

Na osnovu člana 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 23. decembra 2017. godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

Usvaja se Plan rada Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za 2018. godinu u integralnom tekstu datom za sednicu.

 

II

IZVEŠTAJ O METRIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANjU

REPUBLIČKOG ODBORA ZA PERIOD I-XII 2017. GODINE

Nikola Lešjanin, predsednik Nadzornog odbora, upoznao je članove Republičkog odbora sa materijalno finasijskim poslovanjem Republičkog odbora za period I-XII 2017. godine.

Na osnovu člana 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 23. decembra 2017. godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o materijalno – finasijskom poslovanju Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za period I-XII 2017. godine u integralnom tekstu datom za sednicu.

 

III

PLAN METRIJALNO-FINANSIJSKOG POSLOVANjA

REPUBLIČKOG ODBORA ZA 2018. GODINU

Ljubiša Nestorović, predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, upoznao je članove Republičkog odbora sa Planom materijalno – finasijskog poslovanja Republičkog odbora za 2018. godinu.

Na osnovu člana 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 23. decembra 2017. godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

Usvaja se Plan materijalno – finasijskog poslovanja Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za 2018. godinu u integralnom tekstu datom za sednicu.

 

IV

TEKUĆA PITANjA

 

1. Susreti ,,HEMINS 2018'' Na osnovu člana 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a u skladu sa Planom rada za 2018. godinu, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 23. decembra 2017. godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

  • Da se u junu 2018. godine, u Kldovu, održe 17. Susreti Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije ,,HEMINS 2018'' i svim sindikalnim organizacijama dostavi poziv za učešće i participaciju broja učsnika na ovim susretima.

2. Seminar

U aprilu 2018. godine održati seminar čiju će destinaciju i druge neophodne uslove utvrditi Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

* * *

 

Rad sednice Republičkog odbora je završen u 13,00 sati.

BITKA ZA MINIMALAC

Na Socijalno-ekonomskom savetu bez saglasnosti o najnižem iznosu zarade. Sindikati za povećanje na 143 dinara po satu, ostali brane "kotu 121".

O najnižoj ceni rada pregovaraće se do narednog ponedeljka, pošto članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici u ponedeljak nisu uspeli da usaglase stavove. Predstavnici sindikata traže povećanje na najmanje 143 dinara po satu, dok poslodavci i ministarstva finansija i rada smatraju da ona mora da ostane na sadašnjem nivou od 121 dinar.

Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije je istakao da oko 20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu, ali poslodavci za oko 50.000 radnika doprinose i poreze uplaćuju na osnovu minimalca.

Branislav Čanak, predsednik UGS "Nezavisnost" je naveo da je kod velikog broja zaposlenih minimalna cena rada sasvim izvesno najviše što će dobiti i da su sindikati zbog toga tražili 143 dinara po satu.

“U zemlji u kojoj ima malo kolektivnih ugovora, iznos od 143 dinara je poražavajući”, smatra Čanak. “Do određenog rasta minimalne cene rada mora da dođe, iako bi, posmatrano matematički, ona trebalo da ostane na sadašnjem nivou. Ako se nastavi sa pozitivnim trendovima u ekonomskoj politici vlade, sledeće godine bi se, pri zadržavanju trenutne minimalne cene rada došlo u situaciju u kojoj ona ne bi odgovarala stanju u privredi. Onda ćemo biti blokirani, to će stvoriti negativne trendove u radnoj snazi i smanjiti produktivnost”.

Izvor: Novosti  

POTPISAN GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije potpisao je danas Granski kolektivni ugovor.

Prvi granski ugovor u realnom sektoru potpisali su predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Ljubiša Nestorović i zamenik predsednika Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić.

Potpisivanju su prisustvovali i pomoćnk ministra za rad, Zoran Lazić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović i predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković.

Nestorović je rekao da su pregovori oko potpisivanja ugovora trajali šest meseci, nakon što je 9. januara istekao dosadašnji ugovor.

“Potpisivanjem ovog ugovora sprečili smo samovolju ne malog broja poslodavaca. Nadam se da će država omogućiti prošireno dejstvo ugovora. Ugovor je u odnosu na Zakon o radu dobio kvalitetno poboljšanje kada su u pitanju rad, zapošljavanje I bezbednost na radu, kao i način obračuna zarada i drugih prinadležnosti”, istakao je Nestorović.

Prema njegovim rečima, plaćanje rada na državni praznik povećano je na 120 odsto, za razliku od zakona koji predviđa 110 odsto. Noćni i prekovremeni rad je povećan sa 26 na 30 odsto, dok će minuli rad za sve zaposlene u ovoj grani biti obračunat u procentu od 0,5 odsto, a za novozaposlene 0,4 odsto, koliko predviđa i zakon.

Čestitajući potpisnicima, Orbović je rekao da je ovo značajan dan za zaposlene u hemiji i nemetalu.

“Očekujem da će i druge kolege iz realnog sektora potpisati ugovore. Sada je velika uloga Socijano ekonomskog saveta I Ministarstva rada da podržimo ovaj ugovor i da on dobije prošireno dejstvo”, kazao je Orbović.

Lazić je istakao da Vlada Srbije daje snažnu podršku zaključivanju kolektivnih ugovora, koji doprinose socijalnom miru i boljoj zaštiti zaposlenih, kao i celokupnom poslovnom ambijentu.

“Vlada je u javnom sektoru zakljčila skoro sve kolektivne ugovore, a nadamo se da će u realnom sektoru i ostale grane potpisati ugovore”, zaključio je on.

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije je, potpisivanjem ovog ugovora, koji će omogućiti bolji rad i bolje uslove za zaposlene u ovoj oblasti, dao dobar primer ostalim sindikatima da i oni potpišu kolektivne ugovore, istakao je Nenezić.

Iako su učestvovali u pregovorima oko izrade teksta ugovora, predstavnici UGS Nezavisnost se nisu pojavili na potpisivanju.

 

IZBORI U NAŠEM SINDIKATU

Na osnovu člana 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a u skladu sa Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije od 04.06.2014. godine, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 25. septembra 2014. godine, donelo je sledeću

 

O D L U K U

O SPROVOĐENjU IZBORA U SAMOSTALNOM

SINDIKATU HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

1. Izbori u Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije počinju 01. oktobra 2014. godine, a završavaju se održavanjem Četvrtog kongresa Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i Konstitutivne sednice Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije,  najkasnije do 30. aprila 2015. godine.

 

2. Izbori za nosioce funkcija i članove organa u sindikalnim  organizacijama koje deluju u  okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije počinju 01. oktobra, a završavaju se najkasnije do 31. decembra 2014. godine, u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, ovom odlukom i odlokom Pedsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

1.   3. Izbori za nosioce funkcija i članove organa Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije na nivou Republike (Republički odbor, Predsedništvo, Kongres, izbor predsednika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, izbor Statutarnog i Nadzornog odbora i sekretara Samostalnog sindikata hemije i nemetala Sbije) zabršavaju se najkasnije do 30. aprila 2015. godine, u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, ovom odlukom i odlokom Pedsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

4. Izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindiklanim organizacijama koji su obavljeni pre  01. oktobra 2014. godine (u toku trajanja mandata 2009-2014. godina), a kojima nije istekao mandat, kao i u osnovnim organizacijama čija se preduzeća nalaze u restrukturiranju i reorganizaciji, do okončanja tog procesa,  mogu se priznati kao izbori u ovom izbornom ciklusu – pod uslovom da su izvršeni u skladu sa Statutom Smostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a njihovu verifikaciju izvršiće Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemtela Srbije u svakom konkretnom slučaju.

 

5. Ovu odluku dostaviti sindiklanim organizacijama koje deluju u okviru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i koje su obavezne u skladu sa ovom odlukom da donesu odgovarajuće odluke, sprovedu izbore u skladu sa statutom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije i odgovarajući izborni materijala, nakon završenih izbora, dostave Predsednisštvu Samostalnog sindikata hemije i  nemetala Srbije radi njihove verifikacije.

PREUZMI ORIGINALAN DOKUMENT

 

SEMINAR U IVANJICI

U organizaciji Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, održan je seminar u Ivanjici, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju, od 24. do 27. septembra 2014. godine, sa sledećim temama:

 

1. Izbori u Samostalnom sindikatu

2. Zakon o radu – Kolektivni ugovori (granski, kod poslodavca)

3. Zakon o privatizaciji – model i način

 

Na početku seminara predsednik Ljubiša Nestorović upoznao je sve učesnike o razgovoru vođenom u Agenciji za   privatizaciju.

O Zakonu  o radu uvodno izlaganje i odgovor na postavljena pitanja učesnika dali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragana Kralj i Gordana Budimović, a o Zakonu o  privatizaciji predstavanici Agencije za privatizaciju Branka Radović Janković i Mirjana Miovski.

O temi ,,Izbori u Samostalnom sindikatu'' uvodno izlaganje podneo je Tomislav Tanović – sekretar Samostalnog sindikata hemije i nemetela Srbije.

Na seminaru su učestvovala 72 zainteresovana predstvanika sindikata i poslodavaca iz 34 firme i  sindikalne organizacije iz delatnosti hemije i nemetala.

U toku seminara, 25. septembra, održana je 22. sednica Republičkog odbora na kojoj je doneta Odluka o sprovođenju izbora u Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije, a u skladu sa Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Dogovoreno je da sve sindikalne organizacije do 10. oktobra dostave Odluke o izvršenim izborima u proteklom mandatu kako bi Predsedbištvo moglo da donese odluku o verifikaciji u onim organizacijama gde nije istekao mandat, kao i u osnovnim organizacijama čija se preduzeća nalaze u restrukturiranju i reorganizaciji do okončanja istih.

Seminar je protekao veoma uspešno, što su i potvrdili kako predavači, tako i učesnici, a to je i  bio cilj.

 

KONGRES NACIONALNE FEDERACIJE HEMIJSKE INDUSTRIJE FRANCUSKE

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije

Beograd, 8. april 2014. godine

 

 

Učešće delegacije Samostalnog sindikata hemije i nemetala

na 39 Kongresu

Nacionalne federacije hemijske industrije Francuske

( Il de Re, 31.mart – 04. april 2014)

 

Nacionalna federacija hemijske industrije Francuske FNIC/CGT pod sloganom „Sindikalizam borbe“ održala je od 30. marta do 4. aprila svoj 39 Kongres u sindikalnom odmaralištu na ostrvu Il d Re, na zapadnoj obali Francuske. U radu Kongresa učestvovalo je 300 delegata i 50 predstavnika delegacija iz Brazila, Kube, Indije, Gabona, Konga, Senegala, Alžira, Maroka, Tunisa, Egipta, Palestine, Jordana, Indije, Portugalije, Belgije, Nemačke, Grčke, Poljske i Srbije. U ime Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije prisustvovali su Ljubiša Nestorović, predsednik i Jovan Mijalković  predsednik Sindikata Tigar Tajersa.

Kongresu je prethodio sastanak međunarodnih delegacija posvećen ideji internacionalizma sindikalnog pokreta i jačanja sindikalne saradnje na međunarodnom planu, kome je pored redovnih zvanica prisustvovao i Georgios Mavrikos, generalni sekretar Svetske sindikalne federacije.

Prvog dana rada Kongres je otpočeo konstituisanjem radnih tela da bi se zatim svojim uvodnim izlaganjem učesnicima obratio Karlos Moreira, generalni sekretar federacije. On se  osvrnuo na sveukupnu situaciju u svetu, nadiranje neoliberalnog kapitalizma, uticaj svetske ekonomske i finansijske krize na položaj radnika uopšte i u sektoru hemijske industrije.

Svetska ekonomska i finasijska kriza je realnost koja rezultira  mutacijama sistema koji parazitira na račun sveta rada. Ekonomska i industrijska aktivnost beleži drastičan pad poslednjih godina u većini evropskih zemalja. Ugrožena su  socijalna i radna prava, visoka je stopa nezaposlenosti, zapošljavanje ako ga i ima je sporadično i uglavnom na nesigurnim radnim mestima, plate i penzije su ograničene ili smanjene. Ekonomske i socijalne nejednakosti narastaju u većini zemalja sveta, pa tako 85 najmoćnijih ljudi u svetu poseduje više bogatstva nego 3,5 milijardi najsiromašnijih. Kriza nije mimoišla ni Francusku koja se smatra razvijenom zemljom. Podaci govore da 12,6% stanovništva nema krov nad glavom niti mogućnosti da se leči, 14% ili 8.7 miliona stanovnika živi ispod praga siromaštva od mesečne plate manje od 977 evra. Kriza naročito pogađa mlade i stare osobe. U ideološkoj borbi za pravednije društvo, dostojanstven život u miru i demokratiji sindikalizam mora da bude pobednik. „Radnici to od nas očekuju, naglasio je Moreira, i treba ih uveriti  da problem nije u „trošku rada“ nego „trošku kapitala“ koga treba smanjiti“.

 

Zvanični deo Kongresa  podeljen je  u tri tematske oblasti koje  su se odnosile na:

 

1.             Društvo u celini

2. Zahteve koje organizacija ispostavlja prema socijalnim

                partnerima

3.             Strukturu i delovanje organizacije

 

1. Hemijska industrija Francuske je jedan od motora pokretača ekonomskog i socijalnog napretka društva,  sektor koji je nezaobilazan u svakodnevnom životu i standard stanovništva je tesno vezan za kapacitete ove industrijske grane. Nezamenljiva je u obezbeđivanju potreba za energijom, prevozom, vodom, zdravstvom, stanovanjem... S pravom se smatra majkom drugim granama industrije.  Svako radno mesto u hemijskoj industriji generiše 5 radnih mesta  u drugim delatnostima.

Od 2009. godine više od 150.000 radnih mesta u industriji Francuske zbrisano je sa karte usled eksternalizacije industrijskih aktivnosti ka sektoru usluga, delokalizacije radi povećanja rentabilnosti i međunarodne konkurencije. Od toga je od 1993. godine 67.000 ljudi ostalo bez posla u hemijskoj, od čega gotovo 7000 u farmaceutskoj industriji. Od 2008. godine zatvorene su 4 rafinerije i zajedno sa njima ugašeno je na hiljade radnih mesta.

FNIC se zalaže za  nacionalizaciju velikih industrijskih sektora, socijalizaciju ekonomije, što bi značilo socijalizaciju preduzeća, radnog mesta - da preduzeće postane mesto demokratskog života na kome će zaposleni moći slobodno da izraze svoja mišljenja o profesionalnim aktivnostima, projektima, sadržaju i organizaciji njihovog rada, sredstvima, zaradama. Bez obzira da li se radi o preduzeću koje pripada javnim službama ili privatnom sektoru svaki radnik mora da raspolaže istim pravima i istim garancijama.

Ovaj sindikat se takođe zalaže za nacionalizaciju  sektora petrohemije, velikih sektora hemije. Takođe insistira da nijedna privatizacija nacionalizovanog sektora ne bude moguća bez nacionalnog referenduma.

Borba protiv socijalnog dampinga i ideološka borba protiv pojma „trošak rada“ koji plasiraju poslodavci mora biti konstantna. U tu svrhu predlaže se formiranje tzv. štita protiv socijalnog dampinga koji se može primeniti u svakoj zemlji. To bi konkretno predstavljalo finansijski doprinos na svaki uvezeni proizvod, obračunat na razlici socijalne vrednosti rada između zemlje u kojoj se proizvodi i zemlje u kojoj se prodaje. Proizvod takvog finansijskog doprinosa namenjen je kasama socijalne zaštite i služi za održanje razvoja teritorije i javnih službi.To nije protekcionizam jedne zemlje od druge nego zaštita sveta rada od troška kapitala.

 2. Drugog dana rada Kongresa bilo je reči o tematskoj oblasti zahtevi sindikata.

Jedan od najvažnijih zahteva je očuvanje sistema socijalne zaštite  čija je uloga da zaštiti svakog građanina, svakog radnika od nezgode, bolesti, gubitka autonomije, gubitka posla, da pruži pomoć i podršku porodici usled nezgode na radu ili profesionalnog oboljenja, odlaska u penziju. Socijalna  izdvajanja ne smeju biti smanjena, nego ih treba povećati.

Bezbednost i zdravlje na radu je sledeća kategorija koja je naročito ugrožena u hemijskoj industriji. Radnici su često izloženi vidljivim i nevidljivim rizicima koji mogu biti fizičke i psihosomatske prirode. Ti rizici su u svakom slučaju na odgovornosti poslodavaca koji svojom organizacijom rada i glađu za povećanjem profita ne oklevaju ni trenutak da radnike izlože opasnostima.

 Povećanje zarada  i penzija je jedan  od prioriteta  sindikata u Francuskoj. Ono nije samo pravedno i moguće nego je i neophodno da bi se obezbedio razvoj i napredak zemlje. To je faktor koji najviše doprinosi tražnji i ekonomskom razvoju. Kongresu je predloženo da revalorizuje minimalnu zagarantovanu zaradu sa dosadašnjih 1700 na 1900 evra u bruto iznosu.

 Neophodna je zaštita sistema kolektivnog pregovaranja koji je u Francuskoj uspostavljen davne 1936. godine, kada je nakon velikih štrajkova potpisan prvi kolektivni ugovor za metalsku industriju. Danas su nacionalni kolektivni ugovori superiorniji od Zakona o radu mada poslodavci nastoje da ih oslabe.

 Završni deo drugog dana rada protekao je u znaku sastanka međunarodnih delegacija sa delegatima Kongresa sa ciljem razmene mišljenja, informacija, analiza i iznalaženja zajedničkih inicijativa koje će biti najkorisnije za sindikate i radnike zemalja iz kojih dolaze. Zbog veoma zgusnutog programa, predloženo je da se u ime međunarodnih delegacija prisutnima obrate predstavnici Palestine, Brazila i Indije koji su pozdravili Kongres i u kratkim crtama predočili situaciju u svojim zemljama. Prikladnim govorom skupu se obratio i Tijeri Lepaon, generalni skeretar CGT koji je predstavio situaciju u zemlji i ulogu najmoćnije sindikalne centrale u Francuskoj.

 3.Trećeg dana prešlo se sa radom po poslednjoj tematskoj oblasti koja se odnosila na strukturu i delovanje organizacije. Kako treba da funkcioniše jedan sindikat CGT da bi odgovorio potrebama svojih članova i zaposlenih? Svaki sindikat mora da raspolaže znanjem, obrazovanjem, informacijama, sastancima. Kvalitetan sindikalni život zahteva poštovanje principa odgovornosti u kome uloga svakog odgovornog mora biti precizno definisana. Svest o mandatu mora biti životno pravilo. Federacija se zalaže za efikasniji sindikat koji će svojim članovima omogućiti da stiču nova znanja o funkcionisanju društva, o istoriji sindikalizma CGT, da im budu dostupna sva glasila sindikata, internet kao savremeno sredstvo komunikacije – jednom rečju da se obrazuju i informišu.

Klasna orijentacija organizacije treba da podrazumeva i masu i u tom smislu proces sindikalizacije treba da se odvija, bar da se dostigne cilj koji je zacrtan na 37. Kongresu, a to je 20% novih članova. Novo   učlanjivanje u sindikat je retko spontano, ono je najčešće rezultat  angažovanja aktivista na terenu, lobiranja, diskusija sa zaposlenima. Poražavajuća je istina da i sindikate u Francuskoj prati sa jedne strane smanjenje novih učlanjenja, a sa druge povećanje finansijske nediscipline u pogledu izmirivanja statutarnih obaveza uplate članarine. Budućnost federacije prolazi pre svega izgradnju takvog odnosa snaga koje će biti u stanju da se suprotstave izazovima današnjeg društva. Sindikat ostaje baza federacije koja mora da pojača svoje delovanje  na  granskom i teritorijalnom nivou. Posebna pažnja će se posvetiti pridobijanju članstva iz redova inženjera, tehničara i kadrova, učlanjivanje mladih u sindikate i penzionera koji treba da ostanu aktivni  i u vezi  sa sindikatom njihovog matičnog preduzeća.

Federacija postoji i  funkcioniše samo za  i preko svojih sindikata na bazi federalizma. Njena budućnost, efikasnost njenih inicijativa i akcija zavisiće od toga kako se sindikati prilagode odlukama 39. Kongresa.

 Četvrtog i petog dana rada Kongres je usvojio finansijski izveštaj, smernice aktivnosti u predstojećem mandatnom periodu i izmene i dopune Statuta federacije u članu koji reguliše pravo na broj glasova na kongresu u skladu sa brojem kotizacija, odnosno redovnošću izmirivanja članarine.

 Sprovedeni su izbori članova Federalnog IO iz čijih redova se bira generalni sekretar i federalnog sekretarijata. Generalnom sekretaru Karlosu Moreiri poveren je i sledeći trogodišnji mandat.

Kongres je završio sa radom u klimi političkih promena nastalih usled lokalnih izbora koji su francuskoj levici doneli poraz u 150 gradova. Federaciji predstoje ozbiljni i teški zadaci. Opšte nezadovoljstvo stanjem u zemlji  je prisutno i preti period štrajkova i protesta koji francuskim sindikalcima nisu strani. Jedan od sledećih biće 12. aprila. Minimalac će ovoga puta biti test snage francuskih sindikata.

 Pored radnog dela program boravka međunarodnih delegacija imao je i protokolarni karakter. Domaćini su svojim gostima priredili obilazak i  posete preduzećima u regionu Šarpont Maritim. Za delegaciju Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije bila je ovo svojevrsna prilika da se uspostave  brojni novi kontakti   i potvrde tradicionalno dobri odnosi sa sindikatom Mišelina. Dogovoreno je intenziviranje saradnje između Mišelina i Tigar Tajersa u cilju edukacije i razmene informacija sindikata dveju zemalja unutar ove multinacionalne kompanije. Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije uputio je otvoren poziv kolegama iz Mišelina da učestvuju na predstojećim susretima hemičara Srbije.

 

AKTIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA

 

Sednica Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, održana je u Kruševcu dana 26. oktobra 2012. godine.

Sednici su pored članova Republičkog odbora prisustvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Kruševac i više opština Milenko Mihajlović.

Na sednici je raspravljano o stanju u preduzećima iz delatnosti hemije i nemetala Srbije, sa osvrtom na kompletnu problematiku koja prati njihovo poslovanje, kao i predlogom mera da se kroz razgovor i dogovor sa resornim ministarstvima iznađe mogućnost rešavanja ne malih problema.

Takođe, razgovaralo se o izmeni Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, gde je konstatovano da ne postoji obostrana volja kako grana, tako i teritorija za neophodne promene sada već prezastarelog i nedefinisanog statutarnog okvira Saveza.

Iako se priča o neophodnim promenama Statuta, još nikada granski sindikati i sindikati sa teritorije, koji su činioci Saveza, nisu seli zajedno i dogovorili šta je to što mora da pretrpi statutarne promene, a da je u interesu prevashodno Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Konstatovano je da se vođeni parcijalnim i ličnim interesima ne mogu iznaći zajednička rešenja, te je neophodno što hitnije pristupiti takvom dogovoru.

U okviru plana i programa rada Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, permanentno se prate izmene i dopune zakonske regulative, i u skladu sa promenama biće i organizovan seminar, kako bi se što bolje upoznali sa implementacijom donešenih zakona.

Sledeća redovna sednica Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije biće održana u decembru, na kojoj će se doneti Plan i Program rada za narednu godinu, a Nadzorni odbor će pripremiti kako izveštaj, tako i finansijski plan za narednu godinu.

 

AKTIVNOST NA IZRADI KOLEKTIVNIH

UGOVORA KOD POSLODAVACA

U okviru aktivnosti Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije u toku su razgovori i pregovori oko izrade kolektivnog ugovora kod poslodavca Cooper Tire & Rubber Company Serbia  d.o.o. Kruševac, kao i razgovori koji još uvek  nisu dobili dimenziju pregovora uGalenici a.d. Zemun.

 

RAZREŠENjE PROBLEMA UGALENIKA A.D. ZEMUN

Zbog velikih finansijskih problema u poslovanjuGalenika a.d. Zemun, održana je konferencija za novinare u Medija centru, sa ciljem da se upozna javnost o neophodnosti rešavanja problema uGalenici“, najvećem srpskom proizvođaču lekova, nakon čega su i održani sastanci u Ministarstvu finansija i ekonomije, gde su prezentirana rešenja i način prevazilaženja problema koji prate rad i poslovanjeGalenike“.

Aktivnim učešćem predsednice Sindikalne organizacije Samostalnog sindikataGalenika Zemun - Tamare Lalić, na istom sastanku otvorena su pitanja, kao i predlozi razrešenja svih problema na relaciji Država – „Galenika“, gde je posebno neophodno da zaposleni uGalenici a.d. Zemun ne smeju i neće dozvoliti da zbog feudalnog poseda političkih partija i lošeg menadžmenta budu kolateralna šteta.

 

RAZREŠENjE PROBLEMA UTIGAR A.D. PIROT

U prostorijama Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije održan je sastanak sa delom Odbora Samostalnog sindikataTigar a.d. Pirot, na kome je dogovoreno da se svi predstavnici sindikata kako uTigru“, tako i u Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije maksimalno angažuju ne samo uTigru“, već i u svim držanim institucijama i resornim ministarstvima da bi se prevazišli problemi koji prateTigar a.d., a to je nedostatak obrtnih sredstava, što otežava nabavku repromaterijala i nesmetan kontinuiran rad preduzeća.

 

ODRŽANA XXIV SEDNICA ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA TIGAR TYRES PIROT

U petak, 24. avgusta 2012. održana je XXIV sednica Odbora Samostalnog sindikata “Tigar Tyres” Pirot u hotelu „STARA PLANINA“ na Jabučkom ravništu ispod Babinog zuba, na Staroj planini. Sednicom je predsedavao Jovan Mijalković, predsednik Samostalnog sindakata “Tigar Tyres”. U radu sednice, pored članova Odbora učestvovali su i: od strane poslovodstva fabrike “Tigar Tyres”, direktor industrijskih aktivnosti, Bruno Masson; direktor za ljudske resurse, dipl. ing. Ljubiša Nikolovski i rukovodilac kadrovske službe, dipl. pravnik Sonja Nikolić, koja obavlja i funkciju predsednice Statutarnog odbora u Samostalnom sindikatu hemije i nemetala Srbije. Od strane viših organa sindikata u radu sednice učestvovali su: predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata za opštine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad, Rodoljub Ćirić i predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Ljubiša Nestorović.

Glavne teme na ovoj sednici bile su: Izveštaj o poslovanju, plan rada i upošljavanje ljudskih resursa fabrike Tigar Tyres u uslovima svetske krize. O tome su govorili direktori fabrike, Bruno Masson i Ljubiša Nikolovski, a tumačenja iz oblasti prava davala je Sonja Nikolić.

Na početku sednice, članove Odbora pozdravio je Ljubiša Nestorović, predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a zatim je po prvoj tački dnevnog reda govorio o aktivnostima sindikata u toku 2012. godine i planovima za rad sindikata do kraja godine.

***

Menadžment „Tigar Tyres“ je upoznao članove Odbora kako sa postojećim stanjem u Kompaniji, tako i sa planom i programom razvoja Kompanije.

Razvoj koji podrazumeva povećanje kapaciteta kod Autogume, za četiri miliona guma i povećanje kapaciteta kod dvotočkaša za milion ipo guma podrazumeva nova investiciona ulaganja koja su jedan od strateških opredeljenja  Mišelina, ali i osvajanja novih tržišta koja će upravo povećanjem kapaciteta u „Tigar Tyres“ biti deo strategije Mišelina.

Poboljšanje uslova rada u proizvodnim pogonima takodje predstavlja značajan doprinos boljim uslovima rada.

Program zapošljavanja novih radnika i prelazak iz režima angažovanja radnika od strane Agencije i dobijanje statusa zaposlenih na odredjeno vreme, kao i dobijanje statusa radnika na odredjeno vreme u stalni radni odnos na neodredjeno vreme, je ciklus sa kojim retko koja kompanija u Srbiji može da se pohvali.

Poslovna i organizaciona politika menadžmenta „Tigar Tyres“ svakako zavredjuje poštovanje, kao što i svi zaposleni u „Tigar Tyres“ ispunjavanja svojih radnih obaveza doprinose realizaciji programskih ciljeva kako Mišelina, tako i menadžmenta „Tigar Tyres“.

 

HITNE MERE ZA GALENIKU AD

- MINISTARSTVO EKONOMIJE NEBOJŠA ĆIRIĆ

- MINISTARSTVO ZDRAVLjA ZORAN STANKOVIĆ

- RZZO ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ

Poštovani,

 

Obraćamo vam se zahtevom da se zbog novonastale situacije nelikvidnosti u našoj KompanijiGalenika a.d. moraju pod hitno doneti odgovarajuće mere, jer je to interes kako države, tako i njenih građana.

 

1. Nelikvidnost naše kompanije delom je nastala zbog ne mogućnosti naplate naših dospelih potraživanja od veledrogerija preko kojih distribuiramo lekove. Po dosadašnjem Zakonu našu robu plaćaju veledrogerije, koje sredstva dobijau od RZZOa.

 

2. Takav način naplate nije siguran iz više razloga:

 

- država nema dovoljno sredstava, jer veliki deo poslodavaca ne radi ili ne uplaćuje zdravstvene doprinose u budžet R. Srbije, pa iz tog razloga RZZO ima dugovanja prema veledrogerijama, tj nama.

 

Veledrogerija može da favorizuje druge kompanije, npr. Inostrane koje nemaju obaveze dostave lekove državi, a da jedinu državnu farmaceutsku kuću svojom finansijskom politikom dovede u nelikvidnost.

 

Država mora da vodi računa o svom kapitalu u «Galenici» a.d. kako poslovnom politikom unutar «Galenike» koju sprovode kadrovi koje država sama imenuje, tako i vođenjem makro i mikro finansijke politike koja bi obezbedila sigurnost, tj. likvidnost svih državnih  fondova i privrednih subjekata unutar države.

 

Predlažemo:

 

1. Vlada R.Srbije i Ministartsvo ekonomije i regionalnog razvoja mora doneti Zakone ili Uredbe kojima bi  imala instrumente naplate  i kontrole doprinosa od svih poslodavaca koja se slivaju u budžet i RZZO.

 

2. Ministartvo zdravlja i RZZO moraju izmiriti dugovanja prema dobavljačima lekova;

 

3. Dobavljači lekova moraju izmiriti dugovanja prema proizvođaču lekova.

 

4. Očekujemo da odgovorno vodite računa o kapitalu «Galenike» i sudbinama 2813 zaposlenih, kao i da se od ministra zdravlja i direktora za registraciju lekova «Galenici» obezbedi prednost u izdavanju rešenja za puštanje u promet transferovanih lekova, kako bi smo pokrenuli novu Fabriku čvrstih farmaceutskih proizvoda i počeli da proizvodimo i prometujemo tim preparatima.Zakonski okvir za izdavanje takvog rešenja je 90 dana, a «Galenika» a.d kao državna fabrika rešenja čeka i do godinu dana.

 

5.  U Strategiji razvoja industrije Republike Srbije, koju vaše ministarstvo predlaže za 2011-2020. godinu, jasno je definisana dinamika kako razvoja, tako i povećanja industrijske proizvodnje.

 

Međutim, razvoj i proizvodnja medikamenata farmaceutskih fabrika, pored ostvarenja profita svakako ima socijalnu komponentu koja nikako ne može da se uklopi u liberalizaciju tržišta, naročito ne u situaciji u kojoj se nalazi kako država Srbija, tako i njeni građani.

 

6. Najveća i jedina srpska farmaceutska fabrikaGalenika a.d. je upravo fabrika koja svojim proizvodima, a svakako i cenama, omogućava koliko-toliko zdravstvenu zaštitu građanima Srbije, a vama je poznto da je zdravstvo u našoj državi na veoma niskom nivou, tako da upravo uspeh  „Galenike može kompenzovati ovako loše stanje u zdravstvu.

 

Mere koje je Sindikat predložio poslodavcu kako bi se stabilizovala nastala nelikvidnost i kako bi smo očuvali kontinuitet isplata zarada i sigurnost radnih mesta, su:

 

1. naplata dospelih potraživanja, koja po našim saznanjima iznose oko 8.000.000.000 dinara;

 

2. plaćanje dospelih obaveza ka  dobavljačima, kako bi se obezbedio nastavak dopreme neophodnih sirovina.

 

3. Rigorozne mere štednje i to: stroga kontrola fiksnih troškova, stroga kontrola službenih putovanja, stopiranje nabavki, stopiranje svih donacija, stroga kontrola troškova mobilne telefonije, prekid svih Ugovora o delu, stroga kontrola prijema novih kadrova, stroga kontrola korišćenja službenih automobila , kokteli....

 

4. Kao sindikati spremni smo da sa poslodavcem donesemo odluke na ograničeni vremenskim periodom koje bi zaposlenima obezbedile isplatu zaostalih nakanda zarada, npr. Isplatom u dva dela.

 

Ukoliko primetimo da se poslovodstvo i naš poslodavac, tj. država neodgovorno ponašaju ili ne donose mere kojima bi smo obezbedili sigurnost naših zarada i radnih mesta, kao i proizvodnju jeftinih i sigurnih lekova, bićemo prinuđeni da koristimo  sve zakonom dozvoljene instrumente, kako bi zaštitili ne samo zaposlene uGalenici a.d., već i građane Srbije.

 

Ne treba Vam posebno obrazagati stanje faramaceuske kompanijeSrbolek ijugoremedije“, a Vi, svakako, dobro to znate.

 

S poštovanjem,

SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

Predsednik

Ljubiša Nestorović

SHVATILI SU DA BEZ NAS NE MOŽE

1) Vlada Republike Srbije

1.     Smanjenje učešća tekućeg dela javne potrošnje u BDP za 1-2 procentna poena godišnje

2.     Sprovođenje mera štednje koje bi služile kao opšti model ponašanja, posebno u javnom sektoru.

3.     Unapređenje fiskalnog ambijenta koji omogućava smanjenje fiskalnog  opterećenja zarada u naredne dve godine

4.     Hitno uklanjanje svih administrativnih barijera otpočinjanju i vođenju biznisa, kroz realizaciju giljotine propisa.

5.     Usvajanje Zakona o javnoj svojini i drugih povezanih zakona  kako bi se povećala atraktivnost za domaća i inostrana ulaganja i otvaranje novih radnih mesta.

6.     Kontinuirano praćenje potrošnje u javnim preduzećima.

7.     Nastaviti realizaciju podsticajnih mera za rast domaće privredne aktivnosti kroz:

a.     Subvencionisanje kamatnih stopa za:

                                          i.    kredite za obrtna sredstva

                                         ii.    investicione kredite

                                        iii.    nabavku domaćih proizvoda

                                        iv.    potrošačke kredite

b.     povoljne uslove kreditiranja za investicije u nerazvijene opštine

c.     kreditnu podršku malim i srednjim preduzećima

 

8.     Obezeđenje stimulativnih uslova za otvaranje novih proizvodnih pogona i novo zapošljavanje

9.     Prednost domaćim preduzećima prilikom javnih nabavki u okviru postojeće regulative.

10.   Koz povećanje privredne aktivnosti smanjivati razlike u nivou regionalne razvijenosti

11.   Doneti Strategiju o plasmanu roba i usluga na vanevropska tržišta

12.   Podrška izvozno orijentisanim sektorima srpske privrede

13.   Realizovati aktivne mere preko Nacionalne službe zapošljavanja usmerene na efikasnije iznalaženje novih radnih mesta.

14.   Dodatna socijalna zaštita najugroženijih kroz unapređenje postojeće regulative.

15.   Nastaviti reformu javnog sektora kojom će u naredne dve godine biti obuhvaćeni: pravosuđe, sistem penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, prosveta, odbrana, javna preduzeća kako na republičkom tako i na lokalnom nivou

16.   Nastaviti borbu protiv korupcije i kriminala

17.   Donošenje zakona koji će omogućiti racionalnije korišćenje domaćih  resursa kroz privatno-javno partnerstvo.

18.   Jačanje uloge države kao inicijatora poslovnih i investicionih programa.

19.   Bolja promocija i upoznavanje domaće privrede sa  državnim aranžmanima.

20.   Energična borba protiv svih oblika monopolizacije u privredi i javnom sektoru.

 

2) Poslodavci

1.     Iskazivanje socijalne i društvene odgovornosti u poslovanju

2.     Poštovanje zaključenih kolektivnih ugovora

3.     Uzdržavanje od otpuštanja zaposlenih kad god to uslovi poslovanja dozvoljavaju.

4.     Redovno isplaćivanje zarada, doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

5.     U slučaju smanjene poslovne aktivnosti, umesto otpuštanja, prevashodno   koristiti kolektivne odmore, odnosno, plaćena odsustva.

6.     Zaključenje granskih kolektivnih ugovora

7.     Simboličke mere, uključujući privremeno uzdržavanje od podele visokih bonusa poslovodstvu

8.     Reinvestiranje dobiti u zemlji

9.     Uspostavljanje foruma poslodavaca za podsticanje izvozne konkurentnosti, u koje bi se uključili Privredna komora, Forum stranih investitora i druge organizacije privrednika.

10.   U cilju pokretanja proizvodnih pogona, uspešni privrednici učestvovaće u rešavanju poslovnih i fiansnijskih problema preduzeća, pogotovo u nerazvijenim područjima, po principu „menadžment za učešće u dobiti ili vlasništvu“, prema unapred definisanoj transparentnoj proceduri.

 

3) Sindikat

1.     Pospešivanje saradnje i socijalnog dijaloga na svim nivoima

2.     Aktivno i konstruktivno učešće u svim fazama postupka donošenja zakona i drugih propisa koji imaju uticaja na materijalno socijalni položaj zaposlenih i poslovanje privrednih subjekata

3.     Aktivno učešće u definisanju mera za prevazilaženje socijalnih posledica ekonomske krize

4.     Inteziviranje aktivnosti na zaključivanju granskih kolektivnih ugovora

5.     Pružanje pomoći prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca

6.     Kontrola sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja

7.     Redovno praćenje i upozoravanje na pojave kršenja prava zaposlenih, neuplatu doprinosa za penzijsko,  invalidsko i zdravstveno osiguranje

8.     Aktivno učešće u sprovođenju mera za suzbijanje rada na crno i sive ekonomije

9.     Učešće u donošenju programa socijalne pomoći za najugroženije i njegovom doslednom sprovođenju

10.   Reagovanje na svaku odluku poslodavca o otpuštanju, uz zahtev da se problem viška zaposlenih reši na drugi način, a u skladu sa zakonom

11.    Pre preduzimanja industrijskih akcija, iskoristiće se sve mogućnosti da se nastali problemi reše dijalogom i dogovorom

 

Učesnici su saglasni da razgovori o trajnom izlasku iz krize treba da budu jedan od stalnih oblika komunikacije predstavnika Vlade Republike Srbije, asocijacija privrednika i Sindikata. Time bi se kontinuirano pratilo izvršavanje dogovorenih mera i aktivnosti i definisale nove obaveze socijalnih partnera. Nakon prvog zajedničkog sastanka, uslediće sektorski sastanci sa nadležnim ministarstvima

Uvereni da trajni izlazak iz krize i stvaranje uslova za uspešan privredni razvoj zahteva punu spremnost i koordinisani rad svih socijalnih partnera dogovoreno je osnivanje posebnog radnog tela na čelu sa predsednikom Vlade, Mirkom Cvetkovićem.

ODRŽAN 3. KONGRES - LJUBIŠA NESTOROVIĆ PONOVO PREDSEDNIK

U Kladovu je 26. februara 2010. godine održan Treći Kongres Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije. Na osnovu Izveštaja Verifikacione komisije, Kongresu je od 104 prisustvovalo 85 delegata ili 81,73 odsto.

Posle rasprave, delegati Kongresa su, uz jedan glas «uzdržan», usvojili: Izveštaj o radu Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za period 2006 – 2010. godina; Program aktivnosti Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za period 2010 – 2015. godina i Statut Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

Nakon završenog tajnog glasanja, u skladu sa odredbama Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, izabrani su:

 

1.PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

NESTOROVIĆ LjUBIŠA

 

2. ČLANOVI STATUTARANOG ODBORA SAMOSTALNOG

SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

1. JEREMIĆ DRAGAN

2. MOMČILOVIĆ BRANKO

3. NIKOLIĆ SONjA

 

3. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SAMOSTALNOG

SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

1.ILIJEV MILjAN

2.MILOVANOVIĆ JELENA

3.PETROVIĆ ALEKSANDRA

 

Delegati Kongresa su, takođe, jednoglasno prihvatili predlog da se:

 

1. ORBOVIĆ LjUBISAV utvrdi kao kandidat za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije za mandatni period 2010 – 2015. godina;

 

2. PETROVIĆ SLOBODAN ČOBI utvrdi kao kandidat za člana Nadzornog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije  za mandatni period 2010 – 2015. godina.

 

Posle izbornog dela gongresa, istog dana je održana Konstitutivna sednica Republičkog odbora našeg sindikata, kao i sednica Statutarnog odbora.

Od ukupno 41 člana Republičkog odbora sednici je prisustvovalo 38 članova. Posle završenog tajnog glasanja,u skladu sa odredbama Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, TOMISLAV TANOVIĆ TANE je izabran za sekretara Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

 

IMENOVANjE REGIONALNIH POVERENIKA I PREDSEDNIŠTVA

 SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

Na osnovu člana 36. i 81. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na predlog predsednika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na svojoj Konstitutivnoj sednici održanoj 26. februara 2010. godine,  doneo je sledeću

 

O D L U K U

 

O IMENOVANjU REGIONALNIH POVERENIKA I ODLUKU

O IMENOVANjU PREDSEDNIŠTVA SAMOSTALNOG

SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

(1)

 

Imenuju se regionalni poverenici Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za mandatni period  2010 – 2015. godina:

 

1. STOJANOVIĆ STEVAN  - regionalni poverenik za Regiju 1. sa sedištem u Kikindi, za Severno-Bački okrug (Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš) i  Severno-Banatski okrug (Kikinda, Ada, Senta, Čoka, Novi Kneževac i  Kanjiža);

2. TANKOSIĆ DRAGAN - regionalni poverenik za Regiju 2. sa sedištem u Bačkoj Palanci,  za Zapadno-Bački okrug (Sombor, Apatin, Kula i Odžaci) i  Južno-Bački okrug (Novi Sad i Beočin, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Temerin, Bečej, Žabalj,  Titel i Bač);

3. TADIĆ JASMINA - regionalni poverenik za Regiju 3. sa sedištem u Vršcu za Srednje-Banatski okrug (Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Zrenjanin, Sečanj),  Južno-Banatski okrug (Pančevo, Kovin, Bela Crkva, Vršac, Alibunar, Kovačica, Opovo i Plandište) i Sremski okrug (Sremska Mitrovica, Šid, Irig, Ruma, Inđija, Stara Pazova i Pećinci);

4. PERIĆ SVETISLAV - regionalni poverenik za Regiju 4. sa sedištem u Šapcu,  za Mačvanski okrug (Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Loznica, Ljubovija i Mali Zvornik) i Kolubarski okrug (Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub);

5. JEREMIĆ DRAGAN - regionalni poverenik za Regiju 5. sa sedištem u Priboju, za Zlatiborski okrug (Užice, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Mokra Gora, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina), Moravički okrug (Čačak, Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani) i Raški okrug (Kraljevo, Vrnjačka Banja, Novi Pazar, Raška i Tutin);

6.ĐENADIĆ MIRKO - regionalni poverenik za Regiju 6. sa sedištem u Kruševcu, za Podunavski okrug (Smederevo, Velika Plana i Smederevska Palanka), Šumadijski okrug (Kragujevac, Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola), Pomoravski okrug (Jagodina, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija) i Rasinski okrug (Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac);

7. PETROVIĆ SLOBODAN - regionalni poverenik za Regiju 7. sa sedištem u Pirotu, za Braničevski okrug (Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac),  Borski okrug (Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin),  Zaječarski okrug (Zaječar, Boljevac, Knjaževac i Sokobanja) i  Pirotski okrug (Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad);

8. PEROVIĆ NEBOJŠA - regionalni poverenik za Regiju 8. sa sedištem u Leskovcu, za Nišavski okrug (Niš, Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig),  Jablanički okrug (Leskovac, Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna trava), Pčinjski okrug (Vranje, Bujanovac, Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Trgovište i Surdulica)  i Toplički okrug (Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa);

9. RANČIĆ ZORAN - regionalni poverenik za Centralnu Srbiju.

 

(2)

 

Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije – NESTOROVIĆ LjUBIŠA i sekretar Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije – TANOVIĆ TOMISLAV, kao i svi imenovani poverenici u skladu sa članom 86. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije članovi su Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

Predsednik GOS-a Beograd – BOŽIĆ VUKAŠIN član je Predsedništva.

Predsednici pododbora (Farmaceutske industrije, Boja i lakova i pododbora nemetala): ILIĆ DRAGAN, POPOVIĆ RADIVOJ i MATEJIĆ ŽIVOJIN članovi su Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

Predsednici sindikalnih organizacija, koje broje više od 1.500 članova Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, «TRAJAL KORPORACIJA» Kruševac VUKOJIČIĆ MILOSAV i «TIGAR TYRES» Pirot MIJALKOVIĆ JOVAN, takođe su članovi Predsedništva za mandatni period 2010 – 2015. godina.

Republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije je, takođe, dooraneo Odluku da Statutarni odbor utvrdi predlog dopune člana 86. Statuta, tako da Predsedništvo ima i određeni broj članova koji se biraju, u skladu sa odlukom Republičkog odbora. Ovu dopunu Statutarnog odbora potrebno je uvrstiti u integralni tekst Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Na prvoj Konstitutivnoj sednici Statutarnog odbora za predsednika Statutarnog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, za mandatni period 2010 – 2015. godina, jednoglasno je izabrana NIKOLIĆ SONjA.

 

DOPUNA ČLANA 86. STATUTA SAMOSTALNOG

SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

Na osnovu odluke Republičkog odbora sa Prve - konstitutivne sednice, a u skladu sa članom 90. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Statutarni odbor je doneo sledeću

 

O D L U K U

 

U članu 86. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije dodaje se novi stav 1. koji glasi:

 

«Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije (u daljem tekstu: Predsedništvo) ima određen broj članova po funkciji i određen broj članova koji se biraju, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora.

 

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

 

Ovu dopunu člana 86. Statuta uvrstiti u integralni tekst Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Nakon ove dopune integralni tekst člana 86. Statuta glasi:

 

Član 86.

 

Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije (u daljem tekstu: Predsedništvo) ima određen broj članova po funkciji i određen broj članova koji se biraju, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora.

Članovi Predsedništva po funkciji su: predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, sekretar Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, regionalni poverenici, predsednici pododbora, predsednik – predstavnik pokrajinskog odbora Vojvodine iz delatnosti hemije i nemetala Srbije i predsednik – predstavnik GOS-a Beograd iz delatnosti hemije i nemetala Srbije.

TREĆI KONGRES SSHNS U KLADOVU

 U KLADOVU 3.KONGRES SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

23.februar.2010g.

Treći Kongres Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije biće održan 26. februara 2010. godine u Kladovu, hotel "Đerdap". Kongres počinje u 10 sati i u skladu sa Odlukom Republičkog odbora utvrđen je sledeći

DNEVNI  RED

 

1. USVAJANjE POSLOVNIKA O RADU TREĆEG KONGRESA

SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

 

2. IZBOR RADNIH TELA KONGRESA

-Verifikacione komisije

-Izborne komisije

-Zapisničara i dva overača zapisnika

 

3. REFERAT PREDSEDNIKA SAMOSTALNOG SINDIKATA

HEMIJE I  NEMETALA SRBIJE

 

4. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA

DELEGATA KONGRESA I ČLANOVA REPUBLIČKOG ODBORA

 

5. RAZMATRANjE I USVAJANjE PREDLOGA DOKUMENATA

-Izveštaja o radu Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za period 2006 – 2010. godina

-Programa aktivnosti Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije za period 2010 – 2015. godina

-Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije

 

6. PREDLOG I UTVRĐIVANjE KANDIDATA ZA IZBOR

-Predsednika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije

-Članova Statutarnog odbora

-Članova Nadzornog odbora

 

7. IZBORI I IZVEŠTAJ IZBORNE KOMISIJE

 

8. DAVANjE RAZREŠNICE DOSADAŠNjIM ČLANOVIMA

-Republičkog odbora

-Statutarnog odbora

-Nadzornog odbora

 

-DELEGATI KONGRESA (preuzmi .pdf)

-REPUBLIČKI ODBOR    (preuzmi .pdf)

 

UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST SSHNS

22. decembar 2009.

Dana 22. decembra 2009. godine, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića br. 5, sala na drugom spratu, od strane predstavnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku, utvrđena je reprezentativnost Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Takođe, istoga dana, UTVRĐENA JE REPREZENTATIVNOST SAMOSTALNOG SINDIKATA HEMIJE I NEMETALA SRBIJE, na osnovu uredno popunjenih i overenih Pristupnica i drugih neophodnih akata u skladu sa Zakonom o radu.

Utvrđivanju reprezentativnosti NISU PRISUSTVOVALI PREDSTAVNICI Granskog sindikata hemije, nemetala, energetike i rudarstva «NEZAVISNOST», mada su od strane predsednika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije bili uredno i blagovremeno pozvani da prisustvuju ovom činu.

ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

3. novembar 2009.

 

U Prahovu je 30. Oktobra 2009. Godine održana trideset peta sednica Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

Na Dnevnom redu su bile: Odluka o izmeni i dopuni Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije; Odluka o formiranju regionalnih povereništava Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije; Odluka o broju, sastavu i načinu izbora članova Republičkog odbora samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije; Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije; Tekuća pitanja.

Na ovoj sednici je doneseno nekoliko odluka.

I

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije

 

            Razmatrajući Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, utvrđen od strane Statutarnog odbora, nakon rasprave Predsedništvo je donelo sledeću

O D L U K U

            Predlaže se Republičkom odboru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije da na prvoj narednoj sednici usvoji izmene i dopune Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije u integralnom tekstu predloga odluke datog za sednicu Predsedništva.

 

II

Odluka o formiranju regionalnih povereništava

 Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije

 

            Razmatrajući predlog odluke o formiranju regionalnih povereništava Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, nakon rasprave Predsedništvo je donelo sledeću

O D L U K U

Predlaže se Republičkom odboru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije da na prvoj narednoj sednici usvoji Odluku o formiranju regionalnih povereništava Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije u integralnom tekstu datog za sednicu Predsedništva.

 

III

Odluka o broju, sastavu i načinu izbora članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije

 

Razmatrajući Predlog odluke o broju,  sastavu i načinu izbora članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, nakon rasprave Predsedništvo je donelo sledeću

O D L U K U

Predlaže se Republičkom odboru Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije da na prvoj narednoj sednici usvoji Odluku o broju,  sastavu i načinu izbora članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije u integralnom tekstu datog za sednicu Predsedništva.

 

IV

 Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije

 

Kako Unija poslodavaca permanentno izbegava usaglašavanje teksta Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale nudeći svoju verziju, za koju je već na prvom sastanku utvrđeno da nije prihvatljiva, a kasnije to potvrđeno u radu stručnih timova, u kojima su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca koji nisu našli za shodno čak ni da konsultuju svoje predstavnike o sopstvenom predlogu pregovaračkog tima.

Opstrukcija Unije poslodavaca kroz separatne predloge, koje je uputio predsedavajući u pregovaračkom timu poslodavaca navela je Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije da predloži Uniji poslodavaca smenu predsedavajućeg pregovaračkog tima Unije u skladu sa potpisanim Aneksom 2 Opšteg kolektivnog ugovora i intenzivno nastavi pregovore, kako bi bio postignut dogovor, te i napokon bio potpisan Granski kolektivni ugovor.

Ovakvu obavezu Unija poslodavaca je prihvatila na sednici Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije i ne postoji nijedno obrazloženje o prolongiranju već poodavno isteklih rokova.

V

TEKUĆA PITANJA

Verifikacija izbora

a) Na osnovu predloga regionalnog poverenika za Rasinski okrug Mirka Đenadića, a u sklopu izvršenih izbora u Samostalnoj organizaciji „Kraguj“ - Batočina, u skladu sa Statutom i Odlukom Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Predsedništvo Sindikata je verifikovalo izbore u „Kragij“ – Batočina.

b) Zahtev za imenovanje povereništva Osnovne organizacije „Kobest“ – Mladenovac, Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije će isti zahtev razmatrati po prispeću neophodna dokumentacije iz GOS Beograd.

c) Produženje roka izbornih aktivnosti u skladu sa zahtevom i mišljenjem regionalnih poverenika za Osnovnu organizaciju Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije „Elektroporcelan“ – Aranđelovac, „Zorka – zaštita bilja“, „Industrija stakla“ – Pančevo, „Tigar“ AD – Pirot.

Imajući u vidu da postoje opravdani razlozi Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije je donelo Odluku o prihvatanju predloga produženja izbornih aktivnosti u pomenutim osnovnimorganizacijama.

d) Razmatranje žalbe o isključenju iz Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije člana i zaposlenog „Fam Farma“ Aleksandra Jakovljevića, Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije konstatuje da je isključenje iz članstva SSHINS urađeno u skladu sa Statutom i načelima principa delovanja Sindikalne organizacije „Fam Farm“ – Kruševac.

e) Zahtev za sazivanje vanredne sednice Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na svojoj 35. sednici održanoj 30. oktobra 2009. godine, donelo je sledeću

 

O D L U K U

Da se zakaže vanredna sednica Veća SSS Srbije sa dnevnim redom:

 

1. RAZMATRANJE ODLUKE VEĆA SSS SRBIJE OD 17. SEPTEMBRA 2009. GODINE

2. DONOŠENЈE ODLUKE O REGULISANjU ZDRAVSTVENOG OSIGURANЈA

 

I

RAZMATRANjE ODLUKE VEĆA SSS SRBIJE

OD 17. SEPTEMBRA 2009. GODINE

Na sednici Veća SSS Srbije, koja je održana 17. septembra 2009. godine, doneta je odluka o utvrđivanju PREDLOGA ANEKSA III OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA, koji definiše stavljanje van snage Aneksa II Opšteg kolektivnog ugovora («Službeni glasnik RS», br. 8/09 od 3. februara 2009. godine).

S obzirom da su istekli svi rokovi o stavljanju van snage potpisanog  Aneksa II Opšteg kolektivnog ugovora, kao i donete odluke o zaključivanju Aneksa III Opšteg kolektivnog ugovora, a u međuvremenu ništa nije realizovano, neophodno je da se Veće SSS Srbije izjasni o svojoj odluci donetoj na sednici 17.09.2009. godine.

 

II

DONOŠENЈE ODLUKE O REGULISANЈU

ZDRAVSTVENOG OSIGURANЈA

Predlažemo da Veće SSS Srbije svojom odlukom naloži članovima Socijalno-ekonomskog saveta iz SSS Srbije da se pod hitno zakaže sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i donese odluka o definisanju i regulisanju pitanja  iz oblasti socijalnog osiguranja i overi zdravstvenih knjižica za sve zaposlene u Republici Srbiji.

Ustavno pravo građana Srbije je uživanje zdravstvene zaštite,  a ne poštovanje obaveza u finansijskom delu regulisanja zdravstvene zaštite, koja je zakonom definisana,  isključivo je stvar i nadležnost Vlade Republike Srbije.

PISMO DIREKTORU TRAJALA

14. jul 2009.

Broj: 215

Beograd, 13.07.2009. godine

«TRAJAL KORPORACIJA» Kruševac

generalni direktor

G-din Petar Krastev

37000 KRUŠEVAC

Miloša Obilića bb

Poštovani gospodine,

Shodno Odluci (.pdf) Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije od 9. jula 2009. godine, koju Vam dostavljam u prilogu, obaveštavamo Vas da u skladu sa pomenutom odlukom omogućite organizovanje i održavanje prevremenih izbora u Organizaciji sindikata «Trajal korporacija» Kruševac, uz poštovanje izborne procedure u skladu sa odredbama Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

Takođe, Vas obaveštavamo da Vaš predlog za otpočinjanje pregovora oko izrade Kolektivnog ugovora kod poslodavca «Trajal Korporacija» Kruševac bude predmet razgovora nakon završenih i verifikovanih prevremenih izbora u Organizaciji sindikata «Trajal Korporacija» Kruševac.

S poštovanjem,

SAMOSTALNI SINDIKAT

HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

Predsednik

Ljubiša Nestorović

APEL ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNOG DIJALOGA

26. jun 2009.

Poštovani gospodine Neneziću,

Po dobijanju Vašeg dopisa od 18.06.2009. godine, a koji je u svom tekstu i odgovor na naš dopis br. 156 od 28.05.2009. godine, želeo bih na samom početku da sve nejasnoće iz oba dopisa, kao i slobodnog tumačenja oba teksta stavimo po strani, jer to svakako neće unaprediti toliko neophodan socijalni dijalog iz koga treba da proistekne Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije.

S obzirom da ste dobili naš  predlog Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale Srbije, a isto tako i mi dobili Vaš predlog istog akta, a da se, morate priznati, oni dijametralno suprotno razlikuju, po našem mišljenju, a verujem da će te se složiti, neophodno je uraditi sledeće:

1.     Odrediti tročlani stručni tim (radnu grupu) paritetno zastupljen, koji će imati zadatak da na osnovu oba predloga sačini,  usaglasi jedinstven predlog, i ima sve neophodne potencijale odlučivanja.

Jedinstven predlog podrazumeva sve elemente Opšteg kolektivnog ugovora.

Termin za završetak jedinstvenog predloga stručnog tima predlažemo da bude 15.07.2009. godine.

2.     Od 15.07. do 30.07.2009. godine održati sastanak pregovaračkih timova i razmotriti sve nedoumice koje proističu iz predloga stručnog tima.

Napominjem da stručni tim svakako ne mora imati jedinstven stav.

3.     Predlažem da se utvrđen, usaglašen i konsenzusom potvrđen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale Srbije najkasnije do 15.08.2009. godine potpiše.

4.     Zajedničkim stavom oba pregovaračka tima predložiti resornom ministru da do 30.08.2009. godine donese odluku o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale Srbije za sva preduzeća  (poslodavce) koja posluju na teritoriji Republike Srbije u grani hemije i nemetala.

Uveren da će te se složiti sa predlogom čiji su elementi sadržani u ovom dopisu, najiskrenije Vas pozdravljam.

   

        P r e d s e d n i k

      Ljubiša Nestorović

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA POSLOVOSTVA TRAJALA

20.maj 2009.

U utorak, 19.05.2009. godine, održan sastanak sa predstavnicima poslovodstva „TRAJAL KORPORACIJE“ Kruševac, Agencije za privatizaciju – Centar za kontrolu i Samostalnog sindikata na kome je razmatrana problematika vezana za ispunjenje obaveza iz kupoprodajnog ugovora, kao i ispunjenje obaveza iz Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Centar za kontrolu predstavljala je G-đa Julijana Vučković – direktor Centra, a koja je na osnovu sklopljenog kupoprodajnog ugovora direktoru „TRAJAL KORPORACIJE“ i njegovim saradnicima predočila sve obaveze koje proizilaze iz ugovora. Konstatovano je da svako neispunjenje obaveza bez saglasnosti Agencije za privatizaciju sa sobom povlači konsekvence predviđene zakonom, sve do raskida ugovora.

Takođe, deo koji se odnosi na socijalni program, a koji je definisan u Kolektivnom ugovoru kod poslodavca, čini sastavni deo kupoprodajnog ugovora koji, takođe, podleže ugovornim obavezama.

Na primedbe Samostalnog sindikata o nepoštovanju kako ugovorenih obaveza, tako i Kolektivnog ugovora, a koje se odnose na nepoštovanje investicionih obaveza, neuposlenost kapaciteta, kontinuiteta u proizvodnji, kašnjenje isplata zarada, neuplaćivanje poreza i doprinosa, prevoza zaposlenih i neadekvatnih uslova rada u odnosu na zakonom utvrđene standarde – što prouzrokuje nepoštovanje mera zaštite na radu, poslodavac je prihvatio sugestije, ali ne u potpunosti, iako dinamikom utvrđenom kao predlog je obavestio Agenciju za privatizaciju, na osnovu čega je dobio produženi rok od 60 dana za realizaciju svih navedenih primedbi.

Dogovoreno je i opšte prihvaćeno da se do ponedeljka, 25.05.2009. godine, u sklopu pregovaračkih timova definišu svi problemi i uradi predlog realizacije i da se isti putem sporazuma definiše kao međusobna obaveza.

Potpisani sporazum biće dostavljen Agenciji za privatizaciju i činiće sastavni deo dokumentacije „TRAJAL KORPORACIJE“.

PREDSEDNIK

Ljubiša Nestorović

ODRŽAN PROTEST SSSS

29.april 2009.

Održan protest dvadesetak hiljhada članova SSSS

DOSTA

Radnicima je odavno jasno da su u teškom položaju zbog višegodišnje domaće kriuze, lutanja, odlaganja, nezainteresovanosti, nemoći i neznanja političke elite da ponudi pravo rešenje

 

Radnički protest u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije kojem su se pridružili i članovii Udruženih sindikati Srbije – Sloga, poslednja je opomena vlasti da su radnici, penzioneri i građani  nezadovoljni njenim lošim i nedovoljnim potezima koji po državu, privredu i zaposlene imajau katastrofalne posledice, poručili su danas učesnici ovog skupa koji je otpočeo u pet do dvanaest.

Nakon što je intoniranja Internacionala, okupljenim radnicima obratio se Dragan Zarubica, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije koji je, pozdravljajući “probuđenu Srbiju”, pred bezmalo 20.000 učesnika radničkog protestnog okupljanja, rekao da je cilj ovog skupa da Vladi ukaže i opomene je da su radnici nezuadovoljni zbog sve lošijeg materijalno – socijalnog položaja, sve većeg siromaštva, pljačke i otimačine fabrike i poljoprivrednog zemljišta.  

- Prodali su nam fabrike koje se sada zatvaraju, otpuštaju radnike koji rade kao robovi, bez zarada koje ne primaju po više godine, bez zaštite na radu, bez socijalnog i penzijskog osiguranja i to sve pod izgovorom privatizacije, tranzicije i svetske ekonomske krize, rekao je Zarubica.

Navodeći da se ne vidi kraj spisku propalih i nestalih fabrika koje su nekada bile pokretači razvoja regiona i cele Srbije, Zarubica je upozorio:

- Gospodo, ne poštujete zakone koje donosite, kolektivne ugovore, sporazume i dogovore, jer vama ništa nije sveto. Samo lažete i obmanjujete zaposlene i građane Sebije.

Poručivši da radnici i građani žele socijalno odgovrnu državu, Željko Veselinović, čelnik Udruženih sindikata Srbije Sloga, pozvao je sve sindikate da se ujedine u borbi za odbranu radničkih prava, i za više rada i pristojnog života od zarada.

- Nažalost, nekim sindikalistima više odgovara da se slikaju, kritikuju ovo radničko okupljanje ili da otvaraju sirotinjske prodavnice, kao da im je u interesu da u Srbiji bude što više siromašnih. Mi smo ovde i ponovo pozivam sve sindikate da nam se pridruže, da zahtevamo socijalno odgovornu vlast koja će poštovati radnička prava i koja neće oporezivati siromašne i srednji sloj građana, već one koji su se obogatili preko radničkih leđa.  

I dok su se na Trgu Nikole Pašića čule pištaljke, uz povike, “lopovi”, “dole vlada”, “dosta nam je laži”, do usijanja dovele su reči Njegoša Potežice, potpredsednika Veća SSSS. On je naveo da socijalni partneri sindikatu obećavaju, ali da obećanja ne ispunjavaju, a da s privredom i radnicima Srbije eksperimentišu.

- Zbog takvog odnosa države ovdašnja privreda je na kolenima, ne poštuju se zakoni i kolektivni ugovori, a radničke zarade kasne mesecima, pa i godinama, a pojedini predstavnici vlasti čak i zahtevaju da se radni sporovi pred sudom odlože u fijoke, podsetio je Potežica i dodao da to sindikat neće dopuustiti i da će se boriti svim sredstvima da se u Srbiji poštuju radnička i građanska prava.

- Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta zamrzavnja plata i penzija, dosta je otkaza, poskupljenja i umanjivanja prava, poručio je Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Upozorivši da je radnički gnev ogroman zbog korupcije, bezočne krađe preduzeća, sprege politike i kriminala, zbog ogromne nezaposlenosti koja nezadrživo raste, Orbović je naveo da su prozirni pokušaji političara da radnike ubede da je za recesiju kriva globalna ekonomska kriza.

- Radnicima je odavno jasno da su u teškom položaju zbog višegodišnje domaće kriuze, lutanja, odlaganja, nezainteresovanosti, nemoći i neznanja političke elite da ponudi pravo rešenje, rekao je Orbović.

Upoređujući Srbiju s brodom u magli i to bez kapetana i kormilara, predsednik SSSS je Vladi poručio da je ovaj skup poslednje upozorenje za nju, pa bi morala odmah odgovorno da počne da radi svoj posao – da “pristupi zadatku i spreči kolaps Srbije”. Po njegovoj oceni ne postoji ni jedan razlog ili opravdanje za mirenje s ovako teškom situacijom, a Vladi i svim političarima je još jednom citirao slogan skupa: “Ako ne ide napčbolje, nek izađu napolje!”. Na kraju on je dodao i da su jedini argumenti koje poslodavci razumeju i poštuju, sindikalna snga, masovnost i solidarnost.

 

Podrška

 

Telegrame podrške SSS povodom

današnjeg protesta u Beogradu uputile

su kolege iz Međunarodne

konfederacije sindikata, Saveza

slobodnih sindikata Slovenije,

Nacionalnog saveza sindikata

Mađarske, Demokratske federacije

Kipra, Generalne konfederacije

radnika Grčke, Generalne

konfederacije radnika Italije, Savez

sindikata Crne Gore, Savez sindikata

Makedonije, Savez sindikata

Hrvatske, Generalne unije radnika

Španije, Sindikat hemije i nemetala

Makedonije, Regionalna mreža

sindikata energetike Jugoistočne

Evrope, Nezavisni sindikat policije.

Maršruta

 

Sa Trga Nikole Pašića, učesnici mirnog

protesta uputili su se prema Skupštin

i Srbije i oko nje napravili simboličan

 prsten. Ispred kolone, sindikalni lider

i nosili su transparent s porukom “Ako

ne ide nabolje, neka izađu napolje!”.

Kolona je potom krenulaVlajkovićevom

ka Terazijama i zastala ispred Agencije

za privatizaciju koju su sindikalisti

prozvali Topalovićem srpske privrede i

koju smatraju najvećim krivcem za lošu

– burazersku i pljačkašku privatizaciju.

Nakon toga, ulicom Kralja MIlana,

učesnici protesta krenuli su ka zdanju

Vlade Srbije, da bi članovima premijeru

Srbije i članovima njegovog kabineta

poručili da u njih nemaju poverenja.

 

SAOPŠTENJE SSSS

27.mart 2009.g.

SAOPŠTENJE

Savez samostalnih sindikata oštro se protivi uvođenju privremenog poreza od šest odsto na prihode građana, a izjavu da bi ovom merom Vlada napravila pravedni balans ocenjuje kao neosnovanu i pre svega netačnu.

Najpre, najavljena nezakonita mera, kao i postupak njenog usvajanja u suprotnosti je sa potpisanim Sporazumom o daljem razvoju socijalnog dijaloga, kojim su se potpisnici obavezali da sve probleme rešavaju kroz razgovore i pregovore, a oni su ovoga puta izostali.

Zatim, najveći teret bio bi prebačen na zaposlene i građane, kao i do sada, a nedodirljivi bi i dalje, kao i do sada, bili oni koji su se enormno nelegalno bogatili tokom 90-tih godina i ratova u okruženju, sankcija i krize, kao i malverzacijama u toku procesa privatizacije, zloupotrebom manjkavog Zakona i tolerantne i spore države.

Problem deficita u budžetu u iznosu od približno 190 milijardi dinara, ne može se rešiti time što će se uzimati od poreskih obveznika koji rade, za to su već malo i nedovoljno plaćeni. Ili postoji šansa da se, uz solidarno oporezivanje svake zarade preko 12 hiljada dinara i najavljene uštede ministara na kafi i flaširanoj vodi, situacija u budžetu bitno popravi. Ili pak ovom merom Vlada priznaje sopstvenu nemoć i činjenicu da je svoje kapacitete u osmišljavanju izlaza iskoristila i potrošila.

Da li je za osmišljavanje ovakvih mera neophodno 25 ministarstava, u kojima, pored ministara, u funkciji rešavanja problema u Srbiji, radi i za to je plaćeno 239 državnih sekretara, pomoćnika i savetnika?

Dokle će se usvajati zakoni koji važe za većinu običnih, a pojedincima služe da ih bezočno, godinama krše, uz prećutnu saglasnost Vlade i bez sankcija? Pošto se oporezuju zaposleni koji rade i žive od zarade, kakve mere planira Vlada kako bi u budžet vratila 125 milijardi koje nesavesni, ali zaštićeni pojedinci godinama unazad duguju, na isključivu štetu zaposlenih i privrede?

Da li Vlada koja toleriše degradiranje dostojanstva svojih građana učešćem u otvaranju socijalnih prodavnica i upućivanjem na kupovinu tek pojedinih artikala po nižoj ceni, mimo dogovora sa reprezentativnim socijalnim partnerima zaslužuje njihovo razumevanje i poverenje građana Srbije. I da li će u godišnjem izveštaju o realizaciji programa pristojnog rada, čiji je osnov upravo dostojanstveni život, prezentovati projekat u kome je učestvovala ili saučestvovala, a koji upravo znači suprotno, neprimerenu, nedopustivu degradaciju i diskriminaciju.

Ako se najavljena mera usvoji na Vladi Republike Srbije i dodatno opterete zarade zaposlenih i već siromašnih, Savez samostalnih sindikata Srbije pozvaće radnike i nezadovoljne građane Srbije da izraze svoj revolt izlaskom na ulice, masovnim protestima i blokadom rada Narodne Skupštine. Budite uvereni da je strpljenje na izmaku i da razumevanja za pogrešne poteze više nema.

PREDSEDNIK    

     Ljubisav Orbović

SSHINS NA DRUGIM SUSRETIMA SSSS

 20.oktobar.2008g.

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije učestvovao je na Drugim susretima Saveza samostalnih sindikata Srbije «Sokobanja 2008». Naših 48 učesnika takmičilo se u osam disciplina, sa najviše osvojenih prvih mesta: odbojka - žene, konopaši, stoni tenis – muškarci i streljaštvo – muškarci; jedno trećeplasirano: mali fudbal i tri četvrtoplasirane ekipe: pikado, kuglanje – muškarci i streljaštvo – žene više su nego uspeh.

Sve ekipe su nastupile pod amblemima i obeležjima Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a pored disciplinovanog odnosa, poštovanja drugih učesnika i ponosnog predstavljanja na svim takmičarskim borilištima, Samostalni sindikat hemije i nemetala sebe može smatrati pobednikom ovih susreta, što pokazuju i rezultati osvojenih prvih mesta.

Za dobro organizovanje i takmičenje u prijavljenim disciplinama i ovoga puta pobrinuo se naš kolega Boško Cvetković sa svojim saradnicima, čije je iskustvo i znanje  i ovoga puta potvrdilo da je Samostalni sindikat hemije i nemetala, a s pravom možemo reći, perjanica u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, bez obzira o kojoj se organizaciji ili manifestaciji radi.

Svim učesnicima a posebno onima koji su osvojili najbolje rezultate čestitamo i zahvaljujemo na dostojanstvenom predstavljanju Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

vidi slike

ODRŽANA 26. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

U Beogradu je u četvrtak, 7.avgusta 2008. godine, održana 26. sednica Predsedništva našeg sindikata. Učesnici sednice su govorili o seminaru na Srebrnom jezeru, proširenom dejstvu OKU i radničko sportskim susretima SSSS.

 

1.Seminar

Na osnovu člana 87. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na 26. sednici održanoj 7. avgusta 2008. godine, donelo je sledeću

 

ODLUKU

 

Da se u drugoj polovini oktobra 2008. godine, na Srebrnom jezeru, organizuje seminar.

 

Na seminaru obraditi Opšti kolektivni ugovor («Sl. glasnik RS», br. 50/08), kao i druge aktuelne teme vezane za privatizaciju, kontrolu kupoprodajnih ugovora i Akcijski fond, odnosno za odgovarajuće zakonske projekte.

 

2. Prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora

Na osnovu člana 87. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na 26. sednici održanoj 7. avgusta 2008. godine, donelo je sledeću

 

ODLUKU

 

Da Predsedništvo Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije na svojoj prvoj sledećoj sednici razmotri i utvrdi termin donošenja odluke o proširenom dejstvu Opšteg kolektivnog ugovora, zaključenog 29. aprila 2008. godine i objavljenog u «Službenom glasniku Republike Srbije», br. 50/08 od  9. maja 2008. godine.

 

Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a zbog svih neophodnih proceduralnih i finansijskih pokazatelja potrebnih za donošenje odluke nadležnih državnih organa, predlaže da poslednji termin dobijanja proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora bude 31. decembar 2008. godine.

 

3. Radničko-sportski susreti SSS Srbije

Na osnovu člana 87. Statuta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, a u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, od 19.06.2008. godine i dopisom Organizacionog odbora Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, broj 03-456 od 7. 08.2008. godine, o održavanju «Radničko-sportskih susreta Saveza samostalnih sindikata Srbije» (u daljem tekstu: Susreti) u Sokobanji, u periodu od 15. do 19. oktobra 2008. godine, Predsedništvo Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na 26. sednici održanoj 7. avgusta 2008. godine, donelo je sledeću

 

ODLUKU

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije će uzeti učešće na Susretima, tako što će prijaviti tri ekipe kolektivnih sportova (mali fudbal, potezanje konopca i odbojka – žene), kao i određeni broj ekipa u individualnim sportovima utvrđenim programom Susreta.

 

Svi učesnici Susreta će nastupati pod simbolima Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije.

 

Za realizaciju i organizaciju na takmičenju u pojedinim sportskim disciplinama zadužuju se Boško Cvetković i Ištvan Munćan.

ZAPOSLENI U GALENICI ZABRINUTI PROMENOM MODELA PRIVATIZACIJE

sreda 16.07.2008g.

Ministru za ekonomiju i regionalni razvoj g-dinu Mlađanu Dinkiću

Gospodine ministre,

Nakon Vaše najave da postoji mogućnost da dođe do promene modela privatizacije Galenike a.d., odnosno da se proda većinski paket akcija, zaposleni u ovoj kompanjji su postali zabrinuti zbog iznenadne promene Vašeg stava.

Još tokom prosle godine smo Vam izneli stavove naših sindikata i većine zaposlenih, koji su se podudarali sa Vašim stavom, sa mišljenjem Vlade i poslovodstvom Galenike a.d.:

Okončati započete investicije, dostići određen stepen razvoja, pa tek tada, ( ako je neophodno ) pronaći renomiranog, strateškog partnera iz farmaceutske industrije.

0 ovakvoj strategiji smo se konsultovali i sa stručnjacima iz ove oblasti, koji su takođe smatrali da je ovo naJbolJi put za razvoj Galenike a.d., što je u interesu i zaposlenih i države, jer bi se na ovaj način vrednost akcija za kratko vreme daleko uvećala. Poznato Vam je da je farmaceutska industrija svuda u svetu izuzetno profitabilna, i da vrednost ovih kompanija konstantno raste. Da ne pominjemo krajnjeg korisnika, građane Srbije, koji dok je Galenika u vlasnistvu države mogu biti sigurni da će imati jeftine, ali i kvalitetne lekove.

Dakle, opšti interes je da se veoma pažljivo razmatra budućnost ove kompaniJe, i da se budući koraci prema njenoj vlasničkoj transformacijj donose tek nakon konsultacija svih zainteresovanih strana, a pogotovo zaposlenih.

iznenadne najave promene strategije, bez ikakvih konsultacija, nisu dobre i donose konfuziju i nepoverenje među nama. Predstavnici države i sindikati moraju da približe stavove kada je budućnost Galenike u pitanju.

Stoga Vas pozivamo da u najskorije vreme( narednih desetak dana) održimo zajednički sastanak na kome bi razgovarali o ovome i izneli argumente za svoje stavove.

U suprotnom, smatraćemo da ne postoji dobrd volja sa Vaše strane da se u socijalno odgovornoj državi uvaži i sasluša mišljenje predstavnika zaposlenih.

JUN PREPUN AKTIVNOSTI

 

I

 

- Otpočeli pregovori oko izrade Kolektivnog ugovora kod poslodavca «KNAUF INSULATION» d.o.o. Surdulica

 

II

- utvrđen usaglašen predlog Kolektivnog ugovora kod poslodavca «ZDRAVLjE –ACTAVIS» Leskovac kao predmet pregovora

 

III

- 24.06.2008. – potpisivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca «FARMACEUTSKI SERVIS – Kovin»

 

IV

- Održana sednica Predsedništva 19.06.2008. god. i utvrđen dnevni red za XI  sednicu Republičkog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije zakazanu za 02.07.2008. godine

 

 

DNEVNI RED

 

1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA DESETE SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA ODRŽANE 09.04.2008. GODINE

2. INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA IZMEĐU DVE SEDNICE REPUBLIČKOG ODBORA

3. IZVEŠTAJ O MATERIJALNO - FINANSIJSKOM POSLOVANjU REPUBLIČKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA

    HEMIJE I NEMETALA SRBIJE ZA PERIOD JANUAR – JUN 2008. GODINE.

4. PRVOMAJSKI PROTESTI

5. SUSRETI «HEMINS 2008»

6. IZBOR ČLANA VEĆA SAVEZ ASAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

7. TEKUĆA PITANJA

 

V

- U toku je izrada dokumentacije o registraciji novoformirane Sindikalne organizacije «Bojana – Pančevo»

 

VI

- Nažalost, 05.06.2008. godine preminuo je naš kolega IGNJATOVIĆ SVETOMIR  iz «SFS» u Paraćinu, član Statutarnog odbora Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije u dva mandata. Slava mu i neka mu je laka zemlja.

 

ODRŽANA 24.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Dvadesetčetvrta po redu sednica Predsedništva Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije održana je 15. maja u Beogradu. Analizirajući prvomajske proteste Predsedništvo je zaključilo:

-Protesti su u potpunosti opravdali svrhu i vratili radnicima Prvi maj - Praznik rada.

-Samostalni sindikat hemije i nemetala u potpunosti je odgovorio svojim prisustvom, brojem i aktivnostima.

-Opštinska veća, kao nosioci organizacije prvomajskih  protesta i teritorijalne celovitosti još jednom su iskazale separatnu podvojenost, kao i različitost, iako su imali obavezu realizacije Odluke najvišeg organa "Veća sindikata Srbije".

-Incident dolaskom predstavnika političkih stranaka je isključivo propust obezbeđenja istih i ne može se pripisivati Samostalnom sindikatu, jer je realizacija svih aktivnosti organizatora protesta, od počrtka do kraja, protekla besprekorno.

-HEMINS 2008 - Priprema sedmih i najmasovniji susreta radnika, članova Samostalnog sindikata hemije i nemetala srbije, odvija se u potpunosti po utvrđenom planu aktivnosti.

-Žrebanjem su određene sve takmičarske ekipe i utvrđena satnica njihovih takmičarskih aktivnosti.

-Za susrete "Hemins 2008" prijavilo se 27 preduzeća sa 600 učesnika.

-Potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora i njegovo objavljivanje u "Službenom glasniku" RS br.50/08 od 9. maja 2008. nakon dve ipo godine dobijena je mogućnost proširenog dejstva, a samim tim i aktivnosti, koje će proisteći na izradi granskih kolektivnih ugovora.

DODATNI SOCIJALNI PROGRAM U INDUSTRIJI STAKLA PANČEVO

 

Predstavnici YIOULA GLASSWORKS S.A 5, Oryzomylon Street, Aegaleo, Athens 12244 Country, Greeece, usaglasili su sa Samostalnim sindikatom DP "Industrija stakla Pančevo" i članovima pregovaračkog tima usaglasili Predlog dodatnog socijalnog programa. Očekuje se postizanje dogovora sa Agencjom za privatizaciju i posle trećeg pokušaja "Industraja stakla Pančevo" dobiće novog vlasnika.

 

ZAHTEV ZA HITAN RAZGOVOR

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

-za direktorku VESNU DŽINIĆ-

BEOGRAD

Terazije 23

PREDMET: Zahtev za hitan razgovor

Tražimo hitan razgovor oko daljeg statusa FGP "Rekord" i zaposlenih.

Zahtevamo da na sastanku budu prisutni predstavnici Agencije, Sektora za kontrolu kupoprodajnih ugovora, Sektora za stečajeve, kao i predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Napominjemo da je 8.04.2008. godine u "Rekordu" održan sastanak i obavljen razgovor, uz učešće: g-đe M. Nikolić i M. Josipovića iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, g-dina Martinovića i g-đe Milosavljević iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku, g-dina Šoševića iz Privredne komore srbije, g-dina B. Milića, predsednika Opštine Rakovica, g-dina Petrova, predstavnika potencijalnog novog vlasnika, g-dina M. Kondića, generalnog direktora "Vizahem"-a, godpode Božića, Tanovića i Šećeragića, predstavnika Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, kao i reprezentativnih sindikata "rekorda" i grupe radnika.

Hitan razgovor tražimo zbog toga što su propali pregovori i prodaja firme između starog kupca iz rusije i novog kupca iz Bugarske.

U prilogu:

- Zahtev za poništaj privatizacije FGP "Rekord"

U Beogradu,

21.04.2008.godine

HEMINS 2008 U ČANJU

Susreti Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije «Hemins 2008» biće održani u crnogorskom turističkom  centru Čanj, u hotelskom kompleksu «Biserna obala», od 4. do 8. juna 2008. godine.

 Prijavljivanje ekipa za pojedine discipline potrebno je obaviti najkasnije do 10. maja 2008. godine, na

obrascu prijave (Klikni desnim tasterom miša za preuzimanje obrasca).

 Žrebanje će biti održano 15. maja 2008. godine u Beogradu, a početak je zakazan za 11 sati.

 

ORGANIZACIONI ODBOR

 

Zoran Rančić – član Predsedništva, predsednik

                          Organizacionog odbora

 

Tomislav Tanović Tane sekretar Republičkog odbora

 

Ljubiša Nestorović – član Predsedništva

 

Vukašin Božić – član Predsedništva

 

Dragan Ilić – član Predsedništva

 

Žarko Jošić – član Predsedništva

 

Živojin Matejić – član Predsedništva

 

Radivoj Popović – član Predsedništva

 

TAKMIČARSKA KOMISIJA I KOMISIJA ZA ŽALBE

 

Boško Cvetković, predsednik Komisije

                             «Tigar»  Pirot

 

Mirko Đenadić, «Henkel Merima» Kruševac

 

Dragan Jeremić, «Poliester» Priboj

 

Dragan Telišman, «Azotara» Pančevo

 

Ištvan Munćan, «Hemofarm» Vršac

 

Goran Stamenković, «Srpska fabrika stakla» Paraćin

 

   
   

 

  © Copyright 2007. SSHN  All Rights Reserved. Atriumgroups